Wykaz NGO - wstęp

Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami,
by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością”,
Thomas Jefferson


W prawie polskim definicję organizacji pozarządowej podaje art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W świetle przywołanych regulacji „organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prywatne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia”. Wraz z rozwojem w Polsce demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, skutecznie i bez wielkiego rozgłosu, zdefiniowane powyżej organizacje pozarządowe odgrywają coraz większą rolę. w naszym życiu. Ponadto siła i rozwój różnorodnych prywatnych instytucji i organizacji NGO jest jednym z najwazniejszych procesów na drodze budowy demokratycznego państwa i gospodarki opartej na konkurencji.
Pracę organizacji pozarządowych mozna opisać na wiele sposobów, a samą ideę analizować z wielu punktów widzenia. NGO`sy stanowią jednak niewątpliwie isotny element świadczenia usług społecznych, przecież w dużej mierze wyręczają one Państwo, które w wyniku przemian społecznych i gospodarczych nie potrafiło samodzielnie poradzić sobie z realizacją usług publicznych i dlatego predystynowało do tej roli właśnie organizacje pozarządowe. NGO`sy dzięki swojej innowacyjności, elastyczności i zaangażowaniu są niezwykle skuteczne w działaniu. Jednocześnie mają jednak ograniczoną zdolność do generowania zasobów finansowych, potrzebnych do świadczenia usług publicznych. I tu jest rola partnerstwa i współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Bowiem - zgodnie z powszechną w Europie praktyką - większość zadań własnych samorząd powinien realizować w patnerstwie.W Powiecie Olsztyńskim się to udaje. Swiadczy o tym szereg wspólnych inicjatyw i działań, tylko w 2013r. realizujemy blisko 14 projektów wraz ze stowarzyszeniami i fundacjami, które aktywizują i integrują społeczności lokalne dla działań ujętych w bardzo szerokim zakresie: od historycznych plenerów, tworzenia sztuki, ochrony języka i dóbr kultury, ekologii czy sportu i zdrowego stylu życia, na pomocy stypendialnej dla najzdolniejszych uczniów w Powiecie, czy pomocy socjalnej kończąc. Co ważne, przy realizacji tych zadań organizacje pozarządowe nie ograniczają się jedynie do roli wykonawcy zadań, ale ze względu na charakter prowadzonych na co dzień aktywności stają się dla nas cennym partnerem - także na etapie definiowania potrzeb i potencjału lokalnych społeczności, stając się źródłem wiedzy i współtwórcą jej kondycji. Takie zdefiniowanie relacji pozwala na pełne wykorzystanie mozliwości partnerstwa w służbie mieszkańcom Powiatu Olsztynskiego.

     Na terenie powiatu olsztyńskiego ziemskiego funkcjonuje 210 organizacji pozarządowych.