Ogłoszenie Oko 2014

Załącznik


do uchwały Nr 172 / 2 /2014


Zarządu Powiatu w Olsztynie


z dnia 11.03. 2014r.


 

OGŁOSZENIE


 

 

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza


Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przewidzianych do finansowania i współfinansowania z budżetu Powiatu Olsztyńskiego


w roku 2014


I. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z pózn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
 3. Uchwała nr XVIII/249/2012 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.
II. Cel konkursu:


Celem konkursu jest wyłonienie i finansowe wsparcie projektów, dotyczących realizacji zadań publicznych Powiatu Olsztyńskiego, podejmowanych na rzecz wspólnoty mieszkańców powiatu, zwłaszcza w zakresie zwiększenia aktywności, kultury i edukacji obywatelskiej oraz podniesienia jakości życia na terenie powiatu przy współpracy różnych środowisk dla zwiększenia skuteczności i efektywności realizacji zadań zleconych.


III. Rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w roku 2014:


W ramach konkursu przewidziane zostały następujące rodzaje zadań oraz wysokość dotacji na dofinansowanie ich realizacji:


1) Przedsięwzięcia i kampanie społecznościowe wspierające pomoc społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób


1. inicjatywy mające na celu zbiórkę żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie powiatu;


Wysokość środków finansowych ogółem : 20.000zł


2) Przedsięwzięcia polegające na budowaniu dialogu wśród grup narodowych i etnicznych


1. działania na polu organizowania, uczestniczenia i popularyzowania imprez zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej, w tym języka regionalnego


Wysokość środków finansowych ogółem : 2.000zł


3) Wspieranie i upowszechnianie ochrony i promocji zdrowia


1. wsparcie projektów popularyzujących zasady bezpieczeństwa zachowania się w wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności


Wysokość środków finansowych : 1.500zł


2. inicjatywy popularyzujące i promujące zdrowy styl życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii


Wysokość środków finansowych : 3.000zł


Wysokość środków finansowych ogółem : 4.500zł


4) Przedsięwzięcia polegające na upowszechnianiu i organizowaniu różnych form aktywności sportowej i rekreacyjnej w środowisku niepełnosprawnych


1. promocja i organizacja inicjatyw sportowych i rekreacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych


Wysokość środków finansowych ogółem : 5.000zł


5) Inicjatywy z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji , oświaty i wychowania


1. programy wspomagające rozwój uzdolnionej młodzieży i wyrównywania szans, polegające na udzielaniu stypendiów naukowych absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponad gimnazjalnych i studentom - pochodzącym z terenu powiatu - osiągających wysokie wyniki w nauce, a będących w trudnej sytuacji materialnej


Wysokość środków ogółem : 48.000zł


6) Projekty i inicjatywy służące popularyzacji, prezentacji kultury, sztuki oraz tworzenia i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


1. przedsięwzięcia o regionalnym charakterze, polegające na organizowaniu imprez prezentujących dorobek amatorskich grup teatralnych


Wartość środków : 6.000zł


2. wspieranie działań i inicjatyw służących popularyzacji, prezentacji i tworzenia sztuki i rzemiosła artystycznego


Wartość środków : 3.000zł


3. wsparcie dla projektów mających na celu popularyzację, promocję i prezentację osiągnięć amatorskich grup chóralnych


Wartość środków: 10.000zł ( w tym: na organizację imprezy : 7.000zł, na nagrodę za najlepsze wykonanie utworu : 3.000zł )


4. przedsięwzięcia zmierzające do wspierania imprez lub cyklu imprez, o zasięgu co najmniej powiatowym, mające na celu wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki – ich tworzenie, popularyzację i prezentację oraz odnowę lub rewitalizację dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


Wartość środków : 22.500zł


Wartość środków ogółem : 41.500zł


7) Projekty organizujące imprezy i działania sportowe, wspierające i upowszechniające kulturę fizyczną


1. wsparcie dla projektów popularyzujących i podnoszących aktywność ruchową poprzez organizowanie działań sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym


Wysokość środków ogółem : 5.000zł


8) Przedsięwzięcia z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego


1. projekty mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej


Wysokość środków : 5.000zł


2. inicjatywy zmierzające do upowszechniania i rozwoju edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP


Wysokość środków : 5.000zł


Wysokość środków ogółem : 10.000zł


9) Inicjatywy na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 w zakresie określonym ustawą w ramach dialogu obywatelskiego

 1. programy wspierające i popularyzujące działalność organizacji pozarządowych oraz utrzymujące i rozwijające współpracę pomiędzy nimi a powiatem na rzecz realizacji zadań publicznych
Wysokość środków ogółem : 3.000zł


IV. Wysokość środków publicznych na realizację zadań publicznych w roku 2014:


Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań publicznych została uchwalona w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2014r. i wynosi ogółem 139.000zł ( słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych ).


 

V. Adresat konkursu:
 1. Organizacje, które prowadzą działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem.


 2. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póz. zm.).
VI. Termin i miejsce realizacji zadania:

 1. Zadanie musi zostać wykonane w roku 2014.


 2. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania (podsumowanie, ewaluacja zadania, sprawozdanie z wykonania zadania). Wszystkie dokumenty księgowe muszą zostać wystawione do dnia zakończenia zadania. 3. Miejscem realizacji zadania jest teren Powiatu Olsztyńskiego.


VII. Warunki realizacji zadania:


 


 1. Uchwała Zarządu Powiatu w Olsztynie w sprawie wyboru i
 2. dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem.
 3. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego wraz z zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem zadania.
 4. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z zobowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 5. Zadanie powinno mieć zasięg obejmujący obszar powiatu i być realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu adresatami zadań byli jego mieszkańcy.
 6. Ta sama oferta nie może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie realizacji zadania publicznego:

  • z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy


o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),


  • zgodnie z art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 1. W okresie realizacji zadania Oferent może dokonywać przeniesień wydatków finansowych z dotacji między poszczególnymi pozycjami kosztorysu na skutek zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, z zastrzeżeniem spełnienia łącznie poniższych warunków :

  • suma przesunięć nie może przekraczać 10% środków dotacji
  • środki nie mogą zwiększać wartości wydatków na wynagrodzenia.


 2. Oferent zobowiązany jest do każdorazowego pisemnego powiadamiania Zleceniodawcy o wszystkich planowanych zmianach, np.: dotyczących środków finansowych z dotacji i  własnych (powyżej 10%), harmonogramu zadania, zmian kadrowych itp., zachodzących w realizacji zadania. Planowane zmiany mogą być wprowadzone do realizacji tylko po akceptacji ze strony Zleceniodawcy.
 3. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy, Oferent ma obowiązek pisemnie powiadomić Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi o  swojej decyzji , w  terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji.
 4. Oferent przystępujący do zawarcia umowy winien jest przedstawić:

  • zaktualizowany kosztorys ze względu na rodzaj kosztów oraz kosztorys ze względu na przewidywane źródła finansowania (zgodnie ze wzorem z oferty) podpisane przez osoby upoważnione
  • w przypadku otrzymania dotacji niższej od wnioskowanej: zaktualizowany harmonogram realizacji zadania podpisany przez osoby upoważnione – w przypadku wprowadzenia konieczności zmian w związku z aktualizacją kosztorysu,
  • oświadczenie oferenta o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.


 5. Na koszt realizacji zadania mogą się składać:

  • dotacje z budżetu Powiatu,
  • środki finansowe, które zapewnia Oferent ( ze wskazaniem pozyskania różnych źródeł, wymienionych w ofercie i umowie ),
  • wkład osobowy – udokumentowany,
  • zaś wkład rzeczowy ( tj. np.: bezpłatne użyczenie sali, bez-płatnego transportu , fundowanych przez sponsorów nagród itp.) wykorzystywany do realizacji zadania – będzie promowany przez Komisję Konkursową - dodatkowymi punktami.


 6. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania
 7. zadania publicznego , zgodnie z   art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ) w ciągu 30 dni po zakończeniu realizacji powierzonego zadania oraz do wyodrębnienie we własnej ewidencji księgowej środków otrzymanych na jego realizację.
 8. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy na realizację zadania, a środki przyznane w ramach dotacji muszą być wydatkowane zgodnie z kosztorysem.
 9. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową dotacyjną.
 10. Oferent zobowiązany jest do udzielenia informacji na temat osób pracujących przy realizacji dotowanego zadania i projektu (z podaniem doświadczenia zawodowego i  kwalifikacji), zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 11. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej.
 12. Realizacja zadania musi być wykonana przez podmiot będący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania.
 13. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości.
 14. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja pozarządowa może negocjować zmniejszeni zakresu zadania lub wycofać ofertę.
 15. Komisja Konkursowa Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta.
VIII. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty na realizację zadań publicznych należy składać w terminie do dnia 01.04 2014r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, pl. Bema 5 w Sekretariacie Starosty (2 piętro, pokój 207). Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olsztynie.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i danymi teleadresowymi Oferenta z dopiskiem ,,Otwarty Konkurs Ofert na 2014r.” oraz z wpisaniem rodzaju zadania zgodnie z ogłoszeniem konkursowym wraz z jego rozszerzeniem, wynikającym z opisu zadania.
IX. Warunki składania ofert:

 1. Ofertę na realizację zadania publicznego należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu w języku polskim, na formularzu zgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego wgRozporządzenia z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniatego zadania(Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz.25).
 2. Oferta przed złożeniem powinna być podpisana przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodniez reprezentacją,o którejmowa w odpowiednim rejestrze/ewidencji.
Do oferty należy dołączyć (załączniki wymagane):

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Dokument, z którego wynika zakres prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku, jeśli Oferent w ramach składanej oferty przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania.
 3. w przypadku oferty wspólnej – umowę zawartą pomiędzy partnerami, określającą zakres ich świadczeń, składających się na realizację zadania publicznego.
X. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:

 1. Oferty podlegają ocenie ze względów formalnych i merytorycznych.
 2. Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi dokonuje oceny formalnej, zgodnie z kryteriami wymienionymi w Kwestionariuszu Oceny Formalnej Ofert , a następnie przekaże oferty spełniające te wymogi do Komisji Konkursowej.
 3. Wyniki oceny formalnej będą zamieszczone na stronach www.powiat-olsztyński.pl w zakładce NGO: „Otwarte Konkursy Ofert – rozstrzygnięcie” w terminie do 04.04.2014r.Organizacja pozarządowa w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie określonym w ogłoszeniu, z zastrzeżeniem, że uzupełnienia te nie dotyczą kryteriów od pkt. 1 do pkt. 7 Kwestionariusza Oceny Formalnej Oferty. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.
 4. Oceny merytorycznej ofert dokonuje Komisja Konkursowa, której tryb powołania oraz zasady działania, a także szczegółowe kryteria oceny ofert określone zostały w Rocznym Programie współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
 5. Komisja Konkursowa dokona oceny merytorycznej ofert i przedstawi Zarządowi Powiatu wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji.
 6. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert pod względem meryto- rycznym będzie oceniała:

  • ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ: możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację, atrakcyjność i cykliczność imprezy; efektywność, dostępność dla odbiorców oraz zasięg działań;
  • BUDŻET: w tym rzetelną i celową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, również w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  • POTENCJAŁ REALIZUJĄCY: proponowaną jakość wykonania zadania i kompetencje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne; także wkład , osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków oraz posiadane zasoby rzeczowe;
  • POTENCJAŁ FINANSOWY: planowany przez organizację udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
  • WŁAŚCIWE ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANYCH W OSTATNICH 2 LATACH: uwzględniając analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych pod względem rzetelności i terminowości oraz właściwego sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.


 7. Komisja Konkursowa będzie przyznawała ofertom określoną liczbę punktów. Oferty rekomendowane do wsparcia finansowego będą musiały uzyskać min.65% maksymalnej liczby punktów.
 8. Po dokonaniu oceny Komisja konkursowa sporządza zestawienie ocenionych ofert w kolejności zależnej od ilości uzyskanych punktów, wskazując oferty najkorzystniejsze, które otrzymały najwyższą liczbępunktów w zakresie poszczególnych zadań do finansowania lub współfinansowania z budżetu Powiatu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Zestawienie wraz z przyznaną liczbą punktów zostaje przekazane Zarządowi Powiatu. Członkowie Komisji Konkursowej mogą przyznać dodatkowo maksymalnie 10 punktów za wykazanie w ofercie realizacji zadań, w obrębie których będą działania tworzące partnerstwa wielosektorowe oraz działania lokalne budujące europejską tożsamość – w nawiązaniu do „Europejskiego Roku Obywateli”.
 9. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu z oceną Komisji Konkursowej, rozstrzyga, w drodze uchwały, Otwarty Konkurs Ofert podając informacje o zleceniu realizacji danego zadania wraz z kwotą przyznanej dotacji. W Otwartym Konkursie Ofert może być wybrana więcej niż jedna oferta.
 10. Po zakończeniu procedury konkursowej Zarząd Powiatu ogłosi informację o wynikach konkursu na Tablicy Ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz zamieści wyniki na stronach internetowych : www.powiat-olsztynski.pl
XI. Postanowienia końcowe:

 1. Zarząd Powiatu w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu, w całości lub w zakresie poszczególnych zadań, w przypadku:

  • braku ofert,
  • gdy wnioskowana dotacja przewyższa kwotę środków finansowych przeznaczonych na współfinansowanie danego zadania w danym roku.


 Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5


sekretariat pok. 207; tel. 523 28 80;


 

ZAŁĄCZNIKI:

1.Formularz Kwestionariusza Oceny Formalnej Oferty na rok 2014
2.Karta Oceny Merytorycznej Oferty na rok 2014
3.Wzór oferty w ramach Oko 2014
4.Wzór Sprawozdania w ramach rozliczenia Oko 2014
5.Uchwala Nr 171_2_2014
6. Oryginalny załącznik, treść ogłoszenia