O Powiecie Olsztyńskim

Powiat Olsztyński to jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego w Polsce. Jednostką nadrzędną jest województwo, podrzędną zaś gmina. Jego funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995).

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, ma także osobowość prawną. Samodzielność Powiatu podlega ochronie sądowej. O ustroju Powiatu stanowi jego statut.

Zadania Powiatu:

 1. Zgodnie z Art. 4. 1. ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne
  o charakterze ponadgminnym w zakresie:
 • edukacji publicznej
 • promocji i ochrony zdrowia
 • pomocy społecznej
 • polityki prorodzinnej
 • wspierania osób niepełnosprawnych,
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 • kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • geodezji, kartografii i katastru,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • administracji architektoniczno-budowlanej,
 • gospodarki wodnej,
 • ochrony środowiska i przyrody,
 • rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej
  i zapobiegania innym  nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 • ochrony praw konsumenta,
 • utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • obronności,
 • promocji powiatu,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 1. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. W ich skład wchodzą: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Komenda Miejska Policji w Olsztynie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii.

 

Władze Powiatu:

 • Rada Powiatu

  To organ stanowiący i kontrolny Powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym. Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa odrębna ustawa.

 • Zarząd Powiatu
  W skład zarządu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. Zarząd powiatu jako organ wykonawczy realizuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

  Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał rady;
  • wykonywanie uchwał rady;
  • opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym
   w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
  • gospodarowanie mieniem powiatu;
  • wykonywanie budżetu powiatu;
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu;
  • uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.

Nadzór nad działalnością powiatu sprawuje Prezes Rady Ministrów oraz wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba rozrachunkowa.

Pod względem administracyjnym powiat olsztyński składa się z 12 gmin:
- 7 gmin wiejskich (Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Kolno, Purda, Stawiguda i Świątki)
- 5 gmin miejsko-wiejskich (Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany i Olsztynek).
W jego skład łącznie wchodzi 5 miast, 447 miejscowości oraz 251 sołectw.

Powiat Olsztyński jest organem prowadzącym dla dwóch szpitali, czterech szkół średnich (w tym jednej rolniczej), szkoły podstawowej dla pacjentów szpitala rehabilitacyjnego, ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ze sprzężeniami, publicznej szkoły muzycznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podlega mu także służba drogowa, urząd pracy i centrum pomocy rodzinie (w tym domy pomocy społecznej, domy dziecka i rodziny zastępcze).