Deklaracja dostępności

Koordynator dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Starostwie Powiatowym w Olsztynie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostki: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego oraz Powiatową Służbę Drogową w Olsztynie; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, domy pomocy społecznej oraz szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Olsztyński.
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • monitorowanie działalności w/w jednostek w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Koordynator ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Olsztynie

Pani Agnieszka C. Kwiecień-Ziemińska
Swym zakresem działania obejmuje Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego oraz Powiatową Służbę Drogową w Olsztynie.

Dane kontaktowe:
Tel. 533 039 882 (kontakt telefoniczny w dniach: poniedziałek i wtorek w godz. 8-15)
e-mail: agnieszka.kwiecien-zieminska@powiat-olsztynski.pl


Pan Rafał Zabłotny
Swym zakresem działania obejmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, domy pomocy społecznej oraz szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Olsztyński.

Dane kontaktowe:
Tel. 89 544 38 00
e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wnioski o zapewnienie dostępności

Do Starostwa Powiatowego w Olsztynie (dalej „Urząd”) można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej (dalej „wniosek”).

Kto może złożyć wniosek

Klient w zakresie dostępności Urzędu może:

 1. poinformować o braku dostępności;
 2. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności;
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, ma charakter wyłącznie informacyjny i może być złożone przez każdego klienta Urzędu.

Wniosek, o którym mowa w pkt 2, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, tj. wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług Urzędu osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do Urzędu z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek zawiera:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to Urząd niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Urzędu jest obowiązany zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Złożenie wniosku

Wniosek można:

 1. przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema5, 10-516 Olsztyn;
 2. złożyć w sekretariacie Urzędu w godzinach funkcjonowania Urzędu;
 3. przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);
 4. przesłać pocztą elektroniczną, na adres e-mail: agnieszka.kwiecien-zieminska@powiat-olsztynski.pl

Wnioski rozpatrywane są przez Koordynator ds. dostępności.

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy Urząd nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy), albo
 2. w terminie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności
 4. wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt 1 lub 2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (dalej „żądanie”)

Kto może wystąpić z żądaniem

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych Urzędu lub ich elementów może:

 1. poinformować o braku dostępności;
 2. złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej;
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie zawiera:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu, które mają być dostępne cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to Urząd niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem Urzędu powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

Złożenie żądania

Żądanie można:

 1. przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema5, 10-516 Olsztyn;
 2. złożyć w sekretariacie Urzędu w godzinach funkcjonowania Urzędu;
 3. przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);
 4. przesłać pocztą elektroniczną, na adres e-mail: agnieszka.kwiecien-zieminska@powiat-olsztynski.pl.

Wnioski rozpatrywane są przez Koordynator ds. dostępności.

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy:

 1. Urząd odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu, wskazanych w żądaniu, albo
 2. osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu
 3. osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia do Urzędu skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego www.powiat-olsztynski.pl

Starostwo Powiatowe w Olsztynie – Plac Generała Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn -  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Powiatu Olsztyńskiego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.powiat-olsztynski.pl

Data publikacji strony internetowej: 24.02.2001

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   02.06.2023

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł albo też zostały wytworzone przez kilka komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Na stronie internetowej powiat-olsztynski.pl można korzystać ze skrótów klawiaturowych:

 • TAB - przejście do następnej pozycji,
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniej pozycji,
 • ENTER - przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji,
 • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ - nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu,
 • SPACJA - wybór pozycji,
 • ESCAPE - powrót do nadrzędnej pozycji.

 

Strona powiat-olsztynski.pl posiada też następujące ułatwienia:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • moduł wyszukiwania
 • możliwość zmiany widoku na wysoki kontrast 
 • możliwość zwiększania odstępów w tekście
 • wyróżniony kontrast odnośników

Informacje kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest koordynator do spraw dostępności Agnieszka C. Kwiecień – Ziemińska. Kontaktować można się dzwoniąc pod numer telefonu: 533 039 882 lub wysyłając e-mail pod adres: agnieszka.kwiecien-zieminska@powiat-olsztynski.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie którego elementu strony internetowej dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie z informacją o terminie realizacji, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Rady Powiatu w Olsztynie.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Status dostępności architektonicznej

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Do budynku prowadzi pięć wejść. Dwa wejścia od strony Pl. Bema - wejście po lewej stronie wolne jest od barier, przed wejściem po prawej stronie znajduje się jeden wysoki stopień. Trzy wejścia są od strony ul. Kopernika. Od  parkingu urzędu wejście główne przeznaczone jest dla interesantów. Są tam drzwi rozsuwane i nie ma barier architektonicznych. Dwa boczne wejścia przeznaczone są dla pracowników. Prowadzą do nich schody.

W budynku na parterze urzędu od strony Placu Bema znajduje się plan tyflograficzny parteru wraz z zaznaczonymi drogami ewakuacji. Żeby dotrzeć do planu, należy po wejściu do budynku skręcić w lewo. Następnie przejść przez kolejne drzwi w korytarzu. Plan znajduje się na ścianie po prawej stronie 5 metrów od drzwi wejściowych. Plan został zasygnalizowany polem uwagi. 3 metry za planem (po tej samej stronie korytarza) znajduje się Biuro Obsługi Interesanta, gdzie można uzyskać wskazówki i pomoc w załatwieniu sprawy w urzędzie.

Po wejściu do budynku od strony Pl. Bema, minięciu Biura Obsługi Interesanta - korytarz skręca w prawo i prowadzi do głównego holu budynku, gdzie jest Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. W korytarzu są schody - 5 stopni. Brak schodołazu i podjazdu. Przygotowane jest zasilanie do zamontowania platformy schodowej.

Do wejścia dla interesantów,  od strony ul. Kopernika prowadzi jeden stopień. Został jednak wykonany podjazd. Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się winda osobowa. Do windy prowadzi ścieżka naprowadzająca. W windzie są przyciski wypukłe z informacją w alfabecie Braiile’a, brakuje jednak informacji głosowych.

Wejścia główne do budynku posiadają znaczniki ToTuPoint - system naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, będące jednocześnie oznaczeniem wyjść ewakuacyjnych. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia z wyłączeniem trzeciego piętra. Do drugiego piętra dojeżdża winda. Z drugiego na  trzecie piętro prowadzi platforma osobowa. Wejście do platformy osobowej znajduje się na drugim piętrze przy klatce schodowej znajdującej się najbliżej sekretariatu.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze, pierwszym i drugim piętrze budynku.

Na parkingu wewnętrznym od ul. Kopernika wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Od strony Placu Bema na parkingu publicznym należącym do Gminy Olsztyn znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Status dostępności komunikacyjno-informacyjnej

W budynku zainstalowane są dwie pętle indukcyjne. Jedna w biurze obsługi interesanta, druga w Wydziale Komunikacji i Transportu – stanowisko nr 2. Żeby załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji, można umówić się na wizytę przez Internet (link) lub na miejscu pobrać odpowiedni bilet z numerkiem. Miejsca, w których zamontowane są pętle indukcyjne są oznaczone za pomocą odpowiednich tabliczek.

Oznaczenia w alfabecie brajla dostępne są w windzie oraz na poręczach schodów z informacją o kondygnacji budynku. Toalety w budynku zostały wyposażone w tabliczki z wypukłymi oznaczeniami i informacjami w alfabecie Braille’a.

Wszystkie pomieszczenia na parterze budynku oraz pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (znajdującego się na pierwszym piętrze budynku) oznaczone zostały tabliczkami informacyjnymi wypukłymi i w alfabecie Braille’a. Tabliczki umieszczone są na drzwiach nad klamką.

Duże tablice informacyjne w budynku nie posiadają dużego kontrastu i nie zawierają informacji w alfabecie Braille’a.

Język migowy

Jest możliwość  skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w stanowisku pracy do Spraw Obsługi Interesantów, w godzinach obsługi klienta po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach  komunikowania się osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą:

 • kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie osobiście zgłaszając się w Stanowisku Pracy do Spraw Obsługi Interesantów w siedzibie przy Placu Bema 5 w Olsztynie w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 16.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00,
 • komunikować się ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie za pomocą:
 • poczty elektronicznej – ulatwienia@powiat-olsztynski.pl,
 • przesyłania wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS i MMS wyłącznie w sprawie tłumaczenia, na numer 501-015-292 lub komunikatora internetowego na stronie powiat-olsztynski.pl w zakładce „Facebook”,
 • elektronicznej skrzynki podawczej na stronie:

https://bip.powiat-olsztynski.pl/kategoria/1087/epuap.html,

 • faksu – numer (89) 521-05-01.

W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna będzie miała prawo do:

 • pośrednictwa tłumacza PJM – polskiego języka migowego,
 • pośrednictwa tłumacza SJM – systemu językowo – migowego,
 • tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKOGN.

Aby skorzystać z pośrednictwa  tłumacza należy powiadomić Starostwo Powiatowe w Olsztynie (np. e-mailem lub faksem) na trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Uwaga!

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Starostwie Powiatowym w Olsztynie nie musi być wcześniej uzgadniana.

 

Budynek Starostwa Powiatowego w Biskupcu, ul. Armii Karowej 1 B – zamiejscowe stanowisko pracy (Wydział Geodezji, Wydział Komunikacji i Transportu, PPPP oraz najemcy).

Status dostępności architektonicznej

 • Dostępność wejścia do budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście dostępne zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych - schodami z poręczą oraz windą, która dojeżdża na parter budynku. Winda zamykana jest na klucz, który znajduje się w Wydziale Komunikacji i Transportu (kartka informacyjna na drzwiach windy).

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Budynek posiada schodołaz dla osób poruszających się na wózkach pozwalający dostać się na I piętro. Klucz do pomieszczenia, w którym jest schodołaz znajduje się w Wydziale Komunikacji (kartka informacyjna na drzwiach windy).

 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W budynku, na parterze, znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych (zamontowana poręcz przy WC, większa umywalka).

W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących oraz nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak jest również pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking. Brak na parkingu miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Wstęp z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

 • Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Budynek w Dobrym Mieście

Status dostępności architektonicznej.

Plac 1 Sierpnia 1 zamiejscowe stanowiska pracy Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Do budynku prowadzi jedno wejście niedostosowane do osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.

 • Dostępność ciągów komunikacyjnych

Budynek nie posiada schodołazu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W budynku nie ma toalety dla interesantów. W obiekcie brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych lub słabo widzących, nie ma też systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome lub słabo widzące. Brak jest pętli  indukcyjnych.

 • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem, na ogólnodostępnym parkingu nie ma miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 • Wstęp z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.

 • Tłumacz języka migowego

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Budynek Synagogi w Barczewie, ul. Kościuszki 9

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście jest od ulicy Kościuszki. Wejście jest trudnodostępne dla osób z wózkach. Wymaga otwarcia drugiego skrzydła. Drugie wejście znajduje się od strony ogrodu, którego nawierzchnia nie jest utwardzona. Budynek nie jest przystosowany dla osób na wózkach. Liczne bariery architektoniczne w postaci stromych schodów prowadzących na piętro, ciasnej klatki schodowej, różnicy poziomów. Brak toalety przystosowanej dla osób na wózkach. Brak parkingu przed budynkiem. W obiekcie brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych lub słabo widzących, nie ma też systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome lub słabo widzące. Brak jest pętli  indukcyjnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza PJM. Budynek ma wartość zabytkową. Trwają przygotowania do remontu synagogi.

 


Pliki do pobrania:

Raport o stanie dostępności.