Drzewa

Jeżeli potrzebne jest zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy (poza gruntami w użytkowaniu wieczystym), poniżej znajdziesz informacje i wzory formularzy, które pomogą załatwić sprawę.

 

Załatw sprawę

Wydział Gospodarowania Środowiskiem

 • Iwona Zapadka, starszy inspektor - II piętro, pokój 230, tel. 89 521 05 18

godziny przyjęć interesantów: 7:30-14:30 

 • Marta Stegienko, podinspektor - II piętro, pokój 230, tel. 89 521 05 18

godziny przyjęć interesantów: 7:30-14:30 

 

Złóż wniosek podczas wizyty w urzędzie, korespondencyjnie lub elektronicznie

Wniosek możesz złożyć:

 • w urzędzie:
 • Wydział Gospodarowania Środowiskiem — II piętro, pokój nr 232 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30, tel. 89 523 28 88
 • Biuro Obsługi Interesanta — parter, pokój nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
 • korespondencyjnie — prześlij na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie Plac gen. Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn
 • elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na adres: /281400/SkrytkaESP

Elektroniczny formularz wniosku

Wymagane dokumenty

Zezwolenie wydawane jest na wniosek:

 1. posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości;
 2. właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.


Wniosek na usunięcie drzew lub krzewów należy sporządzić zgodnie z art. 83b ustawy o ochronie przyrody (wzór nr 1).

Do wniosku należy dołączyć:

 1. rysunek lub mapę określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (wzór nr 2) albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (wzór nr 3);
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana * (wzór nr 4) lub oświadczenie o udostępnieniu informacji **, o której mowa w art. 83 ust. 4  ustawy o ochronie przyrody (wzór nr 5 dla spółdzielni mieszkaniowych), (wzór nr 6 dla wspólnot mieszkaniowych);
 4. projekt planu:
  a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania  lub
  b) przesadzenia drzewa lub krzewu - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 5. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 6. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.

 

* Zgodnie z art. 83 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:
- użytkownika wieczystego nieruchomości,
- posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
- spółdzielnię mieszkaniową,
- wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali,
- zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.


** Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag 

Zgodnie z powyższą informacją do wniosku należy załączyć:

Gminy, osoby fizyczne, osoby prawne:

 • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości
 • Zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew lub krzewów

Spółdzielnie Mieszkaniowe:

 • Oświadczenie o udostępnieniu informacji członkom spółdzielni, właścicielom budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobom niebędącym członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
 • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości

Wspólnoty Mieszkaniowe

 • Oświadczenie o udostępnieniu członkom wspólnoty mieszkaniowej informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
 • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości
 • Uchwała o wyborze zarządu oraz wykaz członków wspólnoty

Właściciele urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (np. zakłady energetyczne)

 • Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49§ 1 Kodeksu cywilnego

Opłaty

Za wydanie zezwolenia – brak
Od udzielonego pełnomocnictwa – 17 zł

Termin odpowiedzi

W ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
W przypadku drzew rosnących przy drogach publicznych, z wyjątkiem topól nie należących do gatunków rodzimych, decyzja wydawana jest po uzgodnieniu projektu zezwolenia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie, który na wydanie uzgodnienia ma od 30 do 60 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie składa się do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

art. 83-90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Dodatkowe informacje

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

 1. usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
 2. utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
 3. wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa. Zabieg ten wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.

 

Zezwolenia na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody nie wydaje się m. in. na usunięcie:

 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 4. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (po uprzednim dokonaniu zgłoszenia we właściwym urzędzie gminy);
 5. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 6. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach;
 7. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 8. drzew lub krzewów usuwanych podczas prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 9. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

Pozostałe wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wymienione są w art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Uwaga:
Administracyjna kara pieniężna nakładana jest za:

 1. usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
 2. usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
 3. zniszczenie drzewa lub krzewu (tj. usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, w celu innym niż określony w ustawie);
 4. uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa (tj. usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, w celu innym niż określony w ustawie);
 5. usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o którym mowa w art. 83f ust.8, i bez zezwolenia, o którym mowa w art. 83f ust. 16 ustawy o ochronie przyrody;
 6. usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 83f ust. 4 lub przed upływem terminu, o którym mowa w art. 83f ust. 8 ustawy o ochronie przyrody.

 

Dodatkowe wzory wniosków:

wzór nr 7 - w przypadku wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących przy linii kolejowej 

wzór nr 8 - w przypadku wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego