środa, 27 Styczeń 2021 , imieniny obchodzą: Aniela, Jerzy
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Wydział Gospodarowania Środowiskiem

Dyrektor
dr inż. Aneta Świeczkowska
tel. (89) 521-05-27,  pok. 233

Wieloosobowe stanowisko do spraw ogólnych, rybactwa i gospodarki odpadami
tel. (89) 523 28 88, pok. 232
przyjmowanie korespondencji, karty wędkarskie, rejestracja łodzi, gospodarka odpadami
email: gs@powiat-olsztynski.pl

Wieloosobowe stanowisko do spraw ochrony powietrza i geologii
tel. (89) 521 05 26, pok. 231
emisje gazów i pyłów do powietrza z instalacji, ochrona przed hałasem, pozwolenia zintegrowane, geologia i górnictwo, hydrogeologia (pompy ciepła, studnie), geologia inżynierska, geologia złożowa

Wieloosobowe stanowisko do spraw leśnictwa, łowiectwa i przyrody
tel. (89) 521 05 18, pok. 212
ochrona przyrody, zalesienia gruntów rolnych, łowiectwo, rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom, zezwolenia na hodowlę chartów
tel. (89) 523 28 38, pok. 114
ochrona przyrody, współpraca z nadleśnictwami w zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

Jednoosobowe stanowisko do spraw zadrzewień i dotacji celowych związanych z ochroną środowiska
tel. (89) 521 05 18, pok. 212
zezwolenia na usuwanie drzew z nieruchomości będących własnością gminy, dotacje celowe z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na przedsięwzięcia związane z ochrona środowiska

Do podstawowych zadań wydziału należy:

1. W zakresie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska :

 • wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
 • wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji,
 • wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 • przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia ,
 • prowadzenie merytorycznej obsługi wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań związanych z ochroną środowiska,
 • przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu dotyczącej zakazu używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 • prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością starosty,

2. W zakresie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze :

 • zatwierdzanie projektów robót geologicznych,
 • zatwierdzanie dokumentacji geologicznych złoża kopalin, geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych,
 • udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż na powierzchni do 2 ha i o rocznym wydobyciu do 20 tys. m3, bez użycia środków strzałowych,

3. W zakresie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

 • wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
 • wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów,
 • wydawanie zezwoleń na transport odpadów,
 • prowadzenie rejestru prowadzących transport odpadów, zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu,

4. W zakresie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach:

 • prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 • prowadzenie ewidencji lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 • wydawanie decyzji o przyznaniu środków na pokrycie kosztów związanych z odnową lub przebudową drzewostanu, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach,
 • wydawanie decyzji w sprawie uznania lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru,
 • wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny,
 • prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją stanu lasów o powierzchni do 10 ha,
 • zlecanie wykonania uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

5. W zakresie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej :

 • opracowywanie listy beneficjentów i dokonywanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego oraz przekwalifikowanie z urzędu gruntu rolnego na leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i rewaloryzacją ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i przeznaczenie pod uprawy leśne,

6. W zakresie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie :

 • wyrażanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny,
 • wydawanie decyzji zezwalających na hodowlę chartów i ich mieszańców,
 • wydawanie decyzji o odłowie – odstrzale zwierząt w przypadku zagrożenia obiektów użyteczności publicznej,
 • wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych i naliczanie czynszu dzierżawnego,

7. W zakresie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

 • popularyzacja ochrony przyrody,
 • rejestrowanie zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy (z wyjątkiem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom),

8. W zakresie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym :

 • rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
 • wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
 • przygotowywanie decyzji o zezwoleniu na przegradzanie sieciowymi urządzeniami połowowymi wody płynącej,
 • wnioskowanie do Rady Powiatu o utworzenie Społecznej Straży Rybackiej,

9. W zakresie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko :

 • udostępnianie informacji o środowisku,
 • prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

10. W zakresie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych :
wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych,

11. W zakresie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych :
wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania.

Wnioski, formularze i informacje o procedurach  

http://www.powiat-olsztynski.pl/ochrona-srodowiska/

image_pdfimage_print
21 / 10 / 2013

geoportal_m

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji