Informacje o środowisku

Prawo do informacji o środowisku i jego ochronie jest prawem konstytucyjnym i przysługuje każdemu bez względu na wiek, obywatelstwo, miejsce zamieszkania oraz zdolności do czynności prawnych.

Co jest informacją o środowisku?

To wszelkiego rodzaju informacja dotycząca m.in.:

 • stanu środowiska, tj. powietrza, wody, powierzchni ziemi, kopalin, klimatu, krajobrazu i obszarów naturalnych, a także roślin, zwierząt i grzybów oraz innych elementów różnorodności biologicznej,
 • emisji i zanieczyszczeń oddziałujących lub mogących oddziaływać na środowisko,
 • środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska, oraz na emisje i zanieczyszczenia, jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów,
 • raportów realizujących przepisy ochrony środowiska,
 • stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi związanych ze stanem środowiska,
 • stanu obiektów kultury oraz budowlanych w zakresie oddziaływania na nie środowiska i emisji.

Załatw sprawę podczas wizyty w urzędzie

Wydział Gospodarowania Środowiskiem 

W zależności od zakresu informacji o środowisku możesz skontaktować się z pracownikami Wydziału:

 • gospodarka odpadami — Halina Skrzypczyk-Popowska — II piętro, pokój 232, tel. 89 523 28 88 w godzinach 7:30 - 14:00,
 • rybactwo śródlądowe — Ewa Pisarek — II piętro, pokój 232, tel. 89 523 28 88 w godzinach 7:30 - 14:30,
 • emisje gazów i pyłów do powietrza z instalacji, ochrona przed hałasem — Katarzyna Politowska — II piętro, pokój 231, tel. 89 521 05 26 w godzinach 7:30 - 14:30,
 • geologia i górnictwo, hydrogeologia (pompy ciepła, studnie), rekultywacja gruntów — Małgorzata Kiełczykowska — II piętro, pokój 231, tel. 89 521 05 26 w godzinach 7:30 - 14:30,
 • nadzór nad lasami prywatnymi, uproszczone plany urządzenia lasu — Krzysztof Łach — II piętro, pokój 212, tel. 89 523 28 38 w godzinach 7:30 - 14:30,
 • ochrona przyrody, zalesienia gruntów rolnych, łowiectwo, rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom, zezwolenia na hodowlę chartów — Mariola Hegier — II piętro, pokój 230, tel. 89 521 05 18 w godzinach 7:30 - 14:00,
 • zezwolenia na usuwanie drzew z nieruchomości będących własnością gminy, dotacje celowe z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska — Iwona Zapadka — II piętro, pokój 230, tel. 89 521 05 18 w godzinach 7:30 - 14:30,

 

Informacja o środowisku może być udostępniana poprzez:

 • przekazanie informacji ustnie;
 • wgląd do danego dokumentu w siedzibie urzędu;
 • umożliwienie sporządzenia kopii w siedzibie urzędu;
 • przesłanie kopii dokumentów lub informacji przez organ — dopuszczalna jest wersja papierowa (za pośrednictwem poczty), a także wersja elektroniczna z wykorzystaniem wskazanych nośników danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

 

Złóż wniosek podczas wizyty w urzędzie, korespondencyjnie lub elektronicznie

Wniosek możesz złożyć:

 • w urzędzie
 • Wydział Gospodarowania Środowiskiem — II piętro, pokój nr 232 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30, tel. 89 523 28 88
 • Biuro Obsługi Interesanta — parter, pokój nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
 • korespondencyjnie — prześlij na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac gen. Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn
 • elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na adres: /281400/SkrytkaESP

lub na adres e-mail: starostwo@powiat-olsztynski.pl

Wymagane dokumenty

Informacja o środowisku jest udostępniana na pisemny wniosek, który powinien zawierać następujące elementy:

 • dane wnioskodawcy;
 • adres wnioskodawcy;
 • zakres wniosku — należy wskazać, o jakie informacje występuje wnioskodawca, w jaki sposób informacja ma być udostępniona (odbiór osobisty, przesłanie na wskazany adres pocztowy, adres email, adres skrzynki ePUAP), w jakiej formie informacja ma być udostępniona (papierowa, elektroniczna)

Wniosek nie jest konieczny, jeśli informacji nie trzeba wyszukiwać, a informacja może być przekazana ustnie.

Opłaty

Usługa jest płatna – jeśli:

 • pracownik urzędu musi:
  • wyszukać informacje, o które prosisz,
  • przygotować kopię dokumentów lub danych,
  • przesłać informację pocztą,
 • chcesz dostać informację w określonej formie, na przykład chcesz dostać:
  • skan, a dokument ma wersję papierową,
  • wydruk, a dokument ma formę elektroniczną,
  • dokumenty na płycie CD.

 

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty. Opłata naliczana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku i należy ją uiścić w terminie 14 dni, przez wpłatę na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Olsztynie nr: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003 lub przy odbiorze przesyłki pocztowej. Dodatkową opłatę przy odbiorze przesyłki ponosi również wnioskujący.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Informacje dostaniesz:

 • jeśli informacje, o które pytasz we wniosku, są w publicznie dostępnym wykazie danych – od razu lub do 3 dni od złożenia wniosku,
 • jeśli wysyłasz wniosek listem, e-mailem, przez platformę ePUAP lub składasz w siedzibie instytucji – do miesiąca od złożenia wniosku,
 • jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana – do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

Dział II ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Jeszcze więcej przydatnych informacji w załatwieniu sprawy można znaleźć w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej

Uzyskaj informacje o środowisku i jego ochronie