Przebadali osoby zagrożone wykluczeniem społecznym

W czwartek 15 kwietnia w hotelu Warmińskim odbyła się konferencja podsumowującą projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie „Badania osobowościowe szansą dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Wzięło w niej udział około 60 osób.


_

Projekt PCPR ma charakter badawczo-diagnostyczno-informacyjny i został uruchomiony m.in. z powodu niewystarczającej liczby danych dotyczących osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, co mogło uniemożliwić efektywne podejmowanie działań zaradczych przez pomoc społeczną. Badaniami kompetencyjnymi zostało objętych w sumie 250 osób (wywiady miały określić stopień motywacji do pracy tych osób i predyspozycje osobowościowe).Wywiady z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym przeprowadził psycholog i doradca zawodowy.
- Wynikiem badań kompetencyjnych było powstanie 250 indywidualnych planów działania, które zostaną przekazane do ośrodków pomocy społecznej w całym powiecie - wyjaśnia Aneta Markowska, kierownik projektu z PCPR w Olsztynie. - W planach znajdują się m.in. konkretne wskazania do pracy z tymi osobami, opisany jest także ich potencjał zawodowy. Mam nadzieję, że opracowane plany działania posłużą pracownikom pomocy społecznej do dalszej pracy także w projektach systemowych.
Oprócz tego reprezentatywna grupa 80 osób spośród 500 znajdujących się w powiatowym rejestrze zagrożonych patologią społeczną przeszło badania socjologiczne, które przeprowadził Instytut Badawczo-Szkoleniowy z Olsztyna.
- Z tych badań powstała dokument-prognoza zjawiska wykluczenia społecznego w powiecie olsztyńskim do 2012 roku - mówiła Maria Arabasz z IBS Olsztyn.
Czwartkową konferencję, na której stawiło się około 60 osób (m.in. policjanci, pracownicy pomocy społecznej, sędziowie, włodarze gmin czy psychologowie) rozpoczęła Wiesława Zimoląg, zastępca dyrektora PCPR. Na konferencji swoje wystąpienie miała Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, która mówiła o perspektywach dotyczących dostępnych środków unijnych na działania z Priorytetu VII POKL „Promocja integracji społecznej". Z kolei wicestarosta olsztyński Arkadiusz Paturej zwrócił uwagę na zmiany, jakie zaszły w pomocy społecznej na przestrzeni ostatnich 20 lat.
- Po to, żeby skutecznie pomagać rodzinom trzeba pracować kompleksowo z udziałem policji, oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej i innych służb - mówił Arkadiusz Paturej.
Kolejnym elementem projektu realizowanego przez PCPR jest także kampania informacyjno-edukacyjna na temat wykluczenia społecznego pod hasłem „Czy znasz swojego sąsiada", w czasie której będą rozdawane ulotki, wywieszane plakaty i emisja spotu telewizyjnego. Projekt „Badania osobowościowe szansą dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" jest realizowany z Działania VII „Promocja integracji społecznej" w ramach POKL i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

_

_