Projekt pn. „Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu licealisty"

Projekt opracowano dla czterech liceów ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olsztyński, tj. dla I Liceum Ogólnokształcącego oraz II LO przy Zespole Szkół w Olsztynku, LO w  Dobrym Mieście oraz LO przy Zespole Szkół w Biskupcu.

Głównym celem projektu jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem poszerzenia nabytej podczas procesu edukacyjnego umiejętności obsługi komputera oraz zachęcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wyboru informatyki jako dodatkowego przedmiotu na egzaminie maturalnym.

Cele szczegółowe:

- podwyższenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych uczniów do potrzeb lokalnego rynku pracy;
- nabycie nowych umiejętności wymaganych na rynku pracy;
- podniesienie konkurencyjności uczestników projektu na rynku pracy;
- podniesienie jakości przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z informatyki;
- efektywne wykorzystanie przez uczniów czasu wolnego poprzez inwestycję we własny rozwój;
- uaktywnienie i integracja środowiska szkolnego;
- propagowanie aktywności informatycznej;
- przygotowanie do wewnątrzszkolnych, klasowych konkursów informatycznych.

W projekcie uczestniczy 180 uczniów (spośród 830 uczących się w wymienionych szkołach) podzielonych na 12 grup po 15 osób. Uczestników podzielono na trzy grupy zaawansowania:

1. grupę podstawową, w której są prowadzone zajęcia wyrównawcze z obsługi komputera;
2. grupę średniozaawansowaną, w której są prowadzone zajęcia  ukierunkowane na poszerzanie wiadomości zdobytych podczas zajęć edukacyjnych w szkole;
3. grupę zaawansowaną, w której są prowadzone zajęcia  ukierunkowane na poszerzanie wiadomości zdobytych podczas zajęć edukacyjnych w szkole, które nie są ujęte w programie nauczania.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie lekcyjnej lub raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne przez okres 35 tygodni (łącznie 840 godzin lekcyjnych).

Szkoły biorące udział w projekcie doposażyły się m.in. multimedialny program Pajączek 5 NxG Proffesional w wersji stanowiskowej + nośnik. Ponadto uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymali materiały dydaktyczne.

Okres realizacji projektu - 1 stycznia 2009 r. - 31 grudnia 2009 r. Wartość projektu wynosi ponad 101 tysięcy złotych.

Broszura
Plakat
Ulotka

_        _


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego