Projekt pn. „Języki obce drogą do sukcesu"

Projekt opracowano dla czterech liceów ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olsztyński, tj. dla I Liceum Ogólnokształcącego oraz II LO przy Zespole Szkół w Olsztynku, LO w  Dobrym Mieście oraz LO przy Zespole Szkół w Biskupcu.

Głównym celem projektu jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności licealistów ze szczególnym uwzględnieniem poszerzenia umiejętności posługiwania się, w mowie i piśmie, językiem obcym oraz poprawa wyników osiąganych na egzaminie maturalnym.

Cele szczegółowe:

- podwyższenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych uczniów do potrzeb lokalnego rynku pracy;
- nabycie nowych umiejętności wymaganych na rynku pracy;
- zachęcanie do efektywnego wykorzystania czasu wolnego poprzez inwestycję we własny rozwój;
- podwyższenie średniej ocen z języka obcego, tym samym wzrost szans przy rekrutacji na studia wyższe;
- propagowanie aktywności językowej;
- przygotowanie do wewnątrzszkolnych, klasowych konkursów językowych, olimpiad językowych, itp.;
- podniesienie atrakcyjności uczestników projektu na rynku pracy w przyszłości;
- uaktywnienie i integracja środowiska szkolnego;
- odkrywanie utalentowanych językowo uczniów.

W projekcie uczestniczy 180 uczniów (spośród 830 uczących się w wymienionych szkołach) podzielonych na 12 grup po 15 osób. Uczestnicy projektu zostali podzieleni na trzy grupy wg stopnia zaawansowania:

1. grupę podstawową, w której są prowadzone zajęcia wyrównawcze z języka obcego;
2. grupę średniozaawansowaną, w której są prowadzone zajęcia ukierunkowane na poszerzanie wiadomości zdobytych podczas zajęć edukacyjnych w szkole;
3. grupę zaawansowaną, w której są prowadzone zajęcia  ukierunkowane na poszerzanie wiadomości zdobytych podczas zajęć edukacyjnych w szkole, które nie są ujęte w programie nauczania.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie lekcyjnej lub raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne przez okres 35 tygodni (łącznie 840 godzin lekcyjnych).

Szkoły biorące udział w projekcie doposażyły się m.in. w multimedialny program do nauki języka angielskiego Euro Plus + Reward wraz ze słownikiem języka angielskiego w wersji sieciowej. Ponadto uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymali materiały dydaktyczne.

Okres realizacji projektu - 1 stycznia 2009 r. - 31 grudnia 2009 r. Wartość projektu wynosi ponad 100 tysięcy złotych.

Broszura
Plakat
Ulotka

_        _


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego