Projekt pn. „Szansa edukacyjna dla dzieci "przywiązanych" do łóżka"

Ten nowatorski powstał specjalnie dla Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce. Jego beneficjentami są uczniowie przykuci do szpitalnych łóżek.

Celem głównym projektu jest zapewnienie podstawowych warunków rozwoju psychofizycznego uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy ze względu na stan zdrowia nie mają możliwości uczęszczania na zajęcia lekcyjne w szkole przyszpitalnej, a w szczególności:

- zapewnienie ciągłości nauki bez konieczności jej przerywania z powodu okresowej niedyspozycji ruchowej lub mniejszej ilości godzin dydaktycznych;
- realizowanie programu dydaktycznego w sposób zindywidualizowany, dostosowany do potrzeb oraz możliwości dziecka chorego;
- dbałość o prawidłowy, całościowy proces rehabilitacji;
- stwarzanie warunków sprzyjających podniesieniu wiary we własne możliwości.

W projekcie uczestniczy łącznie około 200 osób - uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnych. Zajęcia prowadzone są od 1 września 2008 r. i potrwają do 30 czerwca 2009 r. W ramach projektu zostanie przeprowadzonych łącznie 1000 godzin nauczania przyłóżkowego (średnio 25 tygodniowo, w roku 2008 około 400 godzin, w roku 2009 - około 600). Zajęcia dydaktyczne obejmują zakres programu nauczania szkoły podstawowej lub gimnazjalnej.

W ramach realizowanego projektu Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce doposażył się m.in. w pomoce dydaktycznie i rewalidacyjne oraz fantomy do nauki udzielania pierwszej pomocy.

Okres realizacji projektu: 1 września 2008 r. - 31sierpnia 2009 r. Wartość projektu: 88,5 tysiąca złotych.

_        _


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego