Wydział Gospodarowania Środowiskiem


Dyrektor
dr inż. Aneta Świeczkowska
tel. (89) 521-05-27,  pok. 233

Wieloosobowe stanowisko do spraw ogólnych, rybactwa i gospodarki odpadami
tel. (89) 523 28 88, pok. 232
przyjmowanie korespondencji, karty wędkarskie, rejestracja łodzi, gospodarka odpadami
email: gs@powiat-olsztynski.pl

Wieloosobowe stanowisko do spraw ochrony powietrza i geologii
tel. (89) 521 05 26, pok. 231
emisje gazów i pyłów do powietrza z instalacji, ochrona przed hałasem, pozwolenia zintegrowane, geologia i górnictwo, hydrogeologia (pompy ciepła, studnie), geologia inżynierska, geologia złożowa

Wieloosobowe stanowisko do spraw leśnictwa, łowiectwa i przyrody
tel. (89) 521 05 18, pok. 212
ochrona przyrody, zalesienia gruntów rolnych, łowiectwo, rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom, zezwolenia na hodowlę chartów
tel. (89) 523 28 38, pok. 114
ochrona przyrody, współpraca z nadleśnictwami w zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

Jednoosobowe stanowisko do spraw zadrzewień i dotacji celowych związanych z ochroną środowiska
tel. (89) 521 05 18, pok. 212
zezwolenia na usuwanie drzew z nieruchomości będących własnością gminy, dotacje celowe z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na przedsięwzięcia związane z ochrona środowiska

Do podstawowych zadań wydziału należy:

1. W zakresie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska :

2. W zakresie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze :

3. W zakresie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

4. W zakresie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach:

5. W zakresie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej :

6. W zakresie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie :

7. W zakresie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

8. W zakresie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym :

9. W zakresie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko :

10. W zakresie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych :
wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych,

11. W zakresie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych :
wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania.

Wnioski, formularze i informacje o procedurach  

http://www.powiat-olsztynski.pl/ochrona-srodowiska/