Plan działania - Epidemia

Clipboard01


WZ-I.967.16.2014

Szanowni Państwo


Starostowie Powiatów


Prezydenci Miast


województwa warmińsko-mazurskiego


 

 

W związku z koniecznością opracowania Wojewódzkiego Planu Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii (załącznik do pobrania) dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2015 2017, zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 947) w celu zapewnienia skuteczności działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi, zgodnie z art. 44 uprzejmie proszę o podanie poniższych danych:




  1. imiennych list osób, które mogą zostać skierowane do działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi – powyższe dane należy przesłać zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) tylko w wersji papierowej;

  2. wykaz i rozmieszczenie przedsiębiorstw podmiotu leczniczego i innych obiektów użyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone do leczenia, izolacji lub poddawania kwarantannie, według załączonych tabel. Miejsca izolacji i kwarantanny należy podać po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.


Ponadto proszę o przesłanie informacji dotyczących:




  1. organizacji transportu sanitarnego na terenie i poza teren powiatu pacjentów z podejrzeniem choroby zakaźnej,

  2. wskazanie miejsc dekontaminacji środków transportu sanitarnego,

  3. wskazanie miejsc składowania, utylizacji odpadów medycznych wytworzonych na terenie działania jednostki samorządu terytorialnego,

  4. organizacji transportu prób z materiałem biologicznym do Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.


Powyższe dane należy przesłać do dnia 10 listopada 2014 r. w wersji elektronicznej (na płycie CD-R) i papierowej na adres:


Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie


Wydział Zdrowia


Ul. Piłsudskiego 7/9


10-575 Olsztyn.


Osoby do kontaktu:


Małgorzata Łowcewicz – tel. 89-523-24-01,


Beata Facon – tel. 89-523-23-25


WOJEWODA


WARMIŃSKO-MAZURSKI


Marian Podziewski