Nieodpłatne nadanie na własność działki rolnej, gruntu pod buynkiem lub lokalu

Jeśli jesteś:

 • osobą, której przysługuje prawo użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu, w myśl dotychczasowych przepisów ustawy z dnia ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
 • osobą, której przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarskich z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu, w myśl dotychczasowych przepisów,
 • właścicielem budynków znajdujących się na działce gruntu, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1983 r.,

 to możesz wystąpić odpowiednio o:

 • nieodpłatne nadanie na własność działki rolnej,
 • nieodpłatne nadanie na własność działki obejmującej budynki, w których znajdują się lokal i pomieszczenia, o powierzchni niezbędnej do korzystania z tych budynków,
 • nieodpłatne nadanie na własność działki gruntu, na której zostały wzniesione budynki stanowiące od gruntu odrębny przedmiot własności.

Załatw sprawę

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 • Iwona Orłowska-Mach, inspektor — I piętro, pokój 106, tel. 89 523 28 86 

godziny przyjęć interesantów: 7:00-15:00

 

Złóż wniosek w urzędzie czy korespondencyjnie lub elektronicznie

Wniosek możesz złożyć:

 • w urzędzie:
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami — I piętro, pokój nr 110 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00, tel. 89 523 28 08
 • Biuro Obsługi Interesanta — parter, pokój nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
 • korespondencyjnie — prześlij na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie Plac gen. Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn
 • za pośrednictwem ePUAP (adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /281400/SkrytkaESP )

Ważne

 • Wnioski o nieodpłatne nadanie własności działki rolnej oraz nieodpłatne nadanie własności działki obejmującej budynki, w których znajdują się lokal i pomieszczenia mogą złożyć uprawnieni renciści lub zstępny osoby uprawnionej, który po śmierci tej osoby faktycznie włada, w zakresie odpowiadającym jej uprawnieniom, daną nieruchomością; jeżeli jednak uprawnionymi są oboje małżonkowie, wniosek taki może być zgłoszony dopiero po śmierci obojga małżonków
 • Wnioski  o nieodpłatne nadanie własności działki gruntu, na której zostały wzniesione budynki mogą składać osoby legitymujące się prawem własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.
 • W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika (odbiór zaświadczenia) wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, który (jeżeli dotyczy) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003 (nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna, opłata skarbowa za pełnomocnictwo)

Wymagane dokumenty

 • wniosek o nieodpłatne nadanie

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia sprawy

Termin wydania decyzji nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawach szczególnie skomplikowanych — nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.