Związek Powiatów Polskich

Związek Powiatów Polskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem, którego członkiem może byc powiat lub miasto na prawach powiatu. Powstał w 1999 r. Powiat Olsztyński był członkiem Komitetu Założycielskiego ZPP.

Głównym celem organizacji jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.

Celem statutowym ZPP jest również prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Podmiotami reprezentującymi interesy członków ZPP w poszczególnych województwach są Konwenty Powiatów. Starosta Olsztyński jest Zastępcą Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.