Znakuj zabytek!

02.06.2022

Starosta Olsztyński przypomina o możliwości i zachęca do umieszczania na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie. Możliwość umieszczenia znaku "ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM" następuje w drodze decyzji administracyjnej Starosty Olsztyńskiego, wydanej po wcześniejszym uzgodnieniu z Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie.

Aby otrzymać taki znak, należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Olsztynie odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, w tym potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

Warto znakować zabytki. Turyści, a także i sami mieszkańcy powiatu często nie wiedzą i nie mają świadomości, że w danym miejscu znajduje się obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego, ważny z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego, chroniony z mocy prawa.

Podstawa prawna:

    • Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

 

    • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków wydane na podstawie na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

 

Wniosek o umieszczenie znaku na zabytku nieruchomym

PROCEDURA I INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY SKARBOWEJ