Zatwierdzone sprawozdanie z Turnieju Bocce

Zarząd Powiatu w Olsztynie na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2015 r. zatwierdził sprawozdanie końcowe (merytoryczno – finansowe) z wykonania zadania publicznego: „Propagowanie dyscypliny rekreacyjno – sportowej bocce w Powiecie Olsztyńskim – zorganizowanie I Turnieju Powiatu Olsztyńskiego Bocce” - zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Żardenikach. Kwota dotacji z budżetu Powiatu Olsztyńskiego – 1 846,00 zł

Wsparcia finansowego udzielono na podstawie uchwały Nr 21/1/2015 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Powiatu Olsztyńskiego w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2015 oraz umowy zawartej ze Stowarzyszeniem.

Opis zrealizowanych zadań:
Realizacja zadania miała na celu zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 29.09.2015 r. I Turnieju Bocce Powiatu Olsztyńskiego. Przed Turniejem przeprowadzono szkolenie z zasad gry dla 35 osób (mieszkańców DPS i uczestników WTZ). Bocce to rzutna gra rekreacyjno – sportowa. Jest sportem ogólnorozwojowym. W trakcie rozgrywanego spotkania każdy z uczestników wykonuje ok. 100 różnych przysiadów, pochyleń i podskoków. Zawody rozegrano na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żardenikach. Uczestnicy otrzymali nagrody, medale, puchary, dyplomy. Turniej zakończył się wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.

Celem Turnieju było podniesienie aktywności fizycznej oraz jakości życia osób z niepełnosprawnością, zaprezentowanie ciekawej formy spędzania czasu wolnego, promocja sportu i rekreacji ruchowej, integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych z terenu powiatu olsztyńskiego, wyrabianie nawyków zdrowego stylu życia.

W zawodach wzięło udział 24 zawodników i 6 opiekunów, 8 sędziów, 12 wolontariuszy.