Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu w Olsztynie liczy pięć osób. W jego skład wchodzi starosta (jako przewodniczący) oraz wicestarosta i pozostali członkowie. Zarząd jest organem wykonawczym Powiatu i realizuje politykę Rady Powiatu.

DSC_0141

W Zarządzie Powiatu zasiadają:

  • Andrzej Abako (starosta)

  • Joanna Michalska-Reda (wicestarosta)

  • Artur Wrochna (członek Zarządu Powiatu)

  • Jacek Szydło (etatowy członek Zarządu Powiatu)

  • Janusz Radziszewski (członek Zarządu Powiatu)


w posiedzeniach Zarządu Powiatu uczestniczą z głosem doradczym:

  • Lucyna Kozikowska (skarbnik)

  • Maria Bąkowska (sekretarz)


Z ustawy o samorządzie powiatowym…

Zarząd Powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:
1)   przygotowywanie projektów uchwał rady,
2)   wykonywanie uchwał rady,
3)   gospodarowanie mieniem powiatu,
4)   wykonywanie budżetu powiatu,
5)   zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

Starosta organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentuje go na zewnątrz. Starosta jest kierownikiem Starostwa Powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.