Z obrad XXXII Sesji Rady Powiatu

27.02.2018
Jednym z pierwszych punktów XXXII sesji Rady Powiatu były sprawozdania Starosty Olsztyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017, przedstawione przez dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym – Zbigniewa Załuskiego, oraz sprawozdania zaproszonych gości: z-cy komendanta Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie – kom. Roberta Stangreciaka, i komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie – bryg. mgr inż. Andrzeja Górzyńskiego.
W ramach zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w ubiegłym roku w powiecie zorganizowano szereg imprez na temat bezpieczeństwa oraz realizowano programy wychowawcze i profilaktyczne w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Wymienić tu należy chociażby festyny „Bezpieczne Ferie”, Powiatową Olimpiadę Wiedzy o Obronie Cywilnej, spotkania „Czadowe lekcje” dla klas ponadgimnazjalnych czy program „Bezpieczny Senior” dla osób starszych. W czerwcu zorganizowano też po raz pierwszy festyny pn. „Bezpieczne wakacje” dla uczniów szkół podstawowych w celu uświadomienia zagrożeń związanych z korzystaniem z akwenów wodnych.
Sprawozdanie policji ze stanu bezpieczeństwa na rok 2017 przyniosło raczej uspokajający wynik: w większości przypadków spadek dynamiki przestępstw i wzrost wykrywalności oraz mniej zaginięć. Mimo pozorów był to jednak trudny dla policji rok pod wieloma względami: zwiększona ilość turystów, przestępczość związana z migracją ludności, duża ilość prac inwestycyjnych na drogach, nowe formy przestępczości, młoda kadra, a także zmiana taktyki zarządzania KM Policji w Olsztynie. Na terenie powiatu olsztyńskiego odnotowano w porównaniu do roku poprzedniego niewielki wzrost kolizji drogowych (najwięcej w gminach Olsztynek, Stawiguda, Gietrzwałd, Barczewo i Purda, najmniej w Jezioranach i Świątkach). Wzrosła też niestety dynamika przestępstw narkotykowych - jednocześnie znacznie wzrosła ilość zabezpieczanych narkotyków.
Komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przedstawił raport z ubiegłorocznych zagrożeń, na podstawie którego najwięcej wyjazdów do zdarzeń zanotowano na terenie gmin Barczewo, Dobre Miasto i Olsztynek. Na terenie powiatu i miasta Olsztyn w 2017r. zanotowano łącznie 3434 zdarzenia, niewiele mniej niż w roku 2016. Komendant poinformował też o planach rozbudowy jednostki w Dobrym Mieście i przebudowy jednostki w Barczewie oraz o zamiarze stworzenia nowej jednostki na Jarotach i pomieszczeń edukacyjnych „Ognik”.

Po wysłuchaniu sprawozdań radni przyjęli uchwałę odnośnie realizacji budżetu oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na 2018 r.
Ponadto udzielono dofinansowania samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli oraz na organizację warsztatów podczas konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” jak również gminom powiatu. Podobnie jak w roku ubiegłym Powiat przeznaczy po 10 000 zł na imprezę wskazaną przez każdą gminę (z tego 1000 zł na działania promocyjne przeprowadzane przez powiat). Posłuży to realizacji strategicznych imprez sportowo-kulturalnych o charakterze ponadgminnym. Wszystkie planowane inicjatywy mają zasięg ponadlokalny i duże znaczenie dla rozwoju kultury, sportu i promocji.

Radni przyjęli też uchwały w kwestii podwyższenia kapitału zakładowego spółki Fotowoltaika sp. z o. o. Gryźliny oraz w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018-2021, który uprzednio został pozytywnie zaopiniowany przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie (dokument do wglądu dostępny w Wydziale Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olsztynie).
Wobec wprowadzonej w październiku 2017r. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek na terenie Powiatu Olsztyńskiego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Rada Powiatu przyjęła też nowe Plany Prac Komisji Rady Powiatu na 2018r.