XIX Sesja Rady Powiatu w Olsztynie

14.12.2020

K O M U N I K A T


 

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 grudnia 2020 roku o godz. 1000 odbędzie się XIX Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Sesja odbędzie się w trybie przewidzianym w art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842).

 

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2020

  • podjęcie uchwał (druki nr 153, 154). 5. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2020-2035

  • podjęcie uchwały (druk nr 155). 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2021-2035

  • podjęcie uchwały. 7. Uchwalenie budżetu Powiatu na rok 2021

  • podjęcie uchwały. 8. Powierzenie zadań jednostkom samorządu terytorialnego

  • podjęcie uchwały (druk nr 156). 9. Określenie zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020

  • podjęcie uchwały (druk nr 157). 10. Określenie zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021

  • podjęcie uchwały (druk nr 158). 11. Zatwierdzenie aktualizacji Programu Naprawczego dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście

  • podjęcie uchwały (druk nr 159). 12. Ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

  • podjęcie uchwały (druk nr 160). 13. Prace komisji Rady Powiatu

  • podjęcie uchwały (druk nr 161). 14. Sprawy różne i wolne wnioski.

 15. Zamknięcie obrad Sesji.