Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

Jeśli potrzebujesz uzyskać wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, które jest jednym z etapów w procesie uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy w zależności od charakteru inwestycji złóż wniosek o:

 • wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej w związku z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym na podstawie pozwolenia na budowę/zgłoszenia,
 • wydanie decyzji na czasowe wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej w związku z planowaną eksploatacją kruszywa naturalnego.

 

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oznacza rozpoczęcie innego niż rolnicze wykorzystanie gruntu. Z produkcji rolnej wyłączyć można grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone na cele nierolnicze i nieleśne, bądź dla których inwestor uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzję o lokalizacji celu publicznego. Wyłączenie gruntów może być trwałe lub czasowe (np. związane z eksploatacją kruszywa naturalnego).

W decyzji określa się powierzchnię przeznaczoną do wyłączenia z produkcji rolnej, czyli całe zamierzenie budowlane, które powinno zawierać: powierzchnię zabudowy projektowanych budynków, budowli i obiektów małej architektury (np. murowanych grilli i altanek ogrodowych, oczek wodnych, murków, huśtawek, schodków, piaskownic, śmietników), powierzchnie utwardzone (np. dojścia, dojazdy, parkingi, place), minimalną powierzchnię biologicznie czynną (np. rabaty, ogródki skalne, trawniki), układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu (zgodnie z załączonym do wniosku planem zagospodarowania działki), a także obowiązki inwestora związane z uzyskanym zezwoleniem, np.: zdjęcie wierzchniej próchnicznej warstwy gleby, wnoszenie należności i opłat z tytułu wyłączenia.

 

Załatw sprawę podczas wizyty w urzędzie, korespondencyjnie lub elektronicznie

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 • Violetta Ostaszewska, inspektor

I piętro, pokój 107, tel. 89 523 28 87 

godziny przyjęć interesantów: 9:00-12:00

 

Wniosek możesz złożyć:

 • w urzędzie:
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami — I piętro, pokój nr 110, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00, tel. 89 523 28 08
 • Biuro Obsługi Interesanta — parter, pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
 • korespondencyjnie prześlij na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac gen. Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn
 • za pośrednictwem E-USŁUGI
 • za pośrednictwem ePUAP (adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /281400/SkrytkaESP).

Ważne informacje

 • Złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych dotyczy wyłącznie użytków rolnych klas I, II, IIIa i IIIb oraz użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego klas IV IVa, IVb, V i VI a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 ww. ustawy: Br, Lzr, S, Wsr, W na użytkach rolnych.
 • Informacje na temat rodzaju gleb, pochodzenia gruntów (mapy glebowo-rolnicze) dostępne są na stronie internetowej Geoportal (dostęp w trybie publicznym – moduł mapowy i warstwa: mapy glebowo-rolnicze).
 • Plan zagospodarowania działki powinien być zgodny z granicami całego zamierzenia budowlanego przedstawionego w projekcie zagospodarowania działki, stanowiącym dokument do wniosku o pozwolenie na budowę.
 • Linie wskazane w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, stanowiącym załącznik do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy powinny jednocześnie wyznaczać powierzchnię gruntów podlegających wyłączeniu z produkcji rolnej.
 • Część działki stanowiąca teren niezainwestowany (o ile taki ma pozostać), czyli teren, który nie będzie podlegał wyłączeniu z produkcji, powinien być opisany jako „teren w czynnym użytkowaniu rolniczym”.
 • W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, który (jeżeli dotyczy) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003 (nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna, opłata skarbowa za pełnomocnictwo).

Wymagane dokumenty

 • Wniosek, który możesz złożyć:
 • Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/ ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis/wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • Mapa do celów projektowych obrazująca teren do wyłączenia wraz z bilansem terenu i rozliczeniem klas bonitacyjnych – 2 egz.
 • Pełnomocnictwo w przypadku występowania innej osoby niż właściciel, wraz z opłatą skarbową 17 zł.
 • Dokument stwierdzający, że wnioskodawca jest upoważniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli nie jest osobą fizyczną (oryginał) - do wglądu.

Opłaty

 • Za trwałe wyłączenie gruntu rolnego z produkcji uiszcza się należność, czyli jednorazową opłatę zgodnie z określoną w tej ustawie wysokością oraz opłaty roczne, stanowiące 10% należności przez okres 10 lat. Należność pomniejsza się o wartość rynkową wyłączonego gruntu. Za czasowe wyłączenie gruntu rolnego uiszcza się opłaty roczne przez okres faktycznego wyłączenia, jednak nie dłużej jak przez okres 20 lat.
 • Obowiązek uiszczania należności i opłat rocznych nie dotyczy wyłączania gruntów rolnych z produkcji na cele budownictwa mieszkaniowego do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego i do 0,02 ha na każdy lokal w przypadku budynku wielorodzinnego.
 • Wydawanie decyzji w sprawie wyłączenia nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Termin wydania decyzji nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawach szczególnie skomplikowanych — nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.