Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Międzynarodowe prawo jazdy uprawnia do kierowania określonym w nim pojazdem w ruchu międzynarodowym wraz z krajowym prawem jazdy.

Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się do aktualnego krajowego prawa jazdy. Zgodnie ze wzorem określonym w Konwencji o ruchu drogowym podpisanej w Genewie międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na okres 1 roku, a zgodnie ze wzorem określonym w Konwencji o ruchu drogowym podpisanej w Wiedniu wydawane jest na okres 3 lat. Jednak data ważności międzynarodowego prawa jazdy nie może być dłuższa niż najkrótszy okres ważności danej kategorii krajowego prawa jazdy.

O wydanie międzynarodowego prawa jazdy może ubiegać się osoba, która spełnia warunek wynikający z treści oświadczenia o miejscu zamieszkania, umieszczonego na wniosku o wydanie prawa jazdy.

 

Załatw sprawę:

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 16, 18

tel.  (89) 521 05 22, 521 05 24

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 15.30,
wtorek-czwartek: 7.30 - 14.30,
piątek: 7.30 - 13.30

W Internetowej rezerwacji wizyt możesz też wybrać konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy. Wówczas w umówionym terminie zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy — w formie dokumentu wniosek do pobrania poniżej,
 2. załączniki:
 • aktualna fotografia — sprawdź, jak powinno wyglądać zdjęcie do prawa jazdy,
 • obustronna kserokopia krajowego prawa jazdy,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (uwaga: własnoręczny podpis na wniosku składa osoba ubiegajaca się o uprawnienie).

Ważne informacje

 • Wszystkie dokumenty należy składać w oryginałach.
 • Do wglądu: dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).
 • Sprawę załatwia osobiście osoba składająca wniosek lub pełnomocnik.
 • W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika (odbiór prawa jazdy), wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, który (jeżeli dotyczy) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto — nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna: nr rachunku: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003, tytuł opłaty: opłata skarbowa.

Opłaty

Opłata administracyjna: 35 zł za wydanie międzynarodowego prawa jazdy. 

Opłatę dokonuje się w urzędzie kartą płatniczą lub należy dokonać w domu/w banku/na poczcie przelew na konto:

Nr konta bankowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003, tytuł: opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy.

Opłata skarbowa: brak.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy następuje na podstawie krajowego prawa jazdy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia skompletowania dokumentów.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmawiającej wydania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.