V Sesja Rady Powiatu w Olsztynie - komunikat

19.06.2019
Uprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca 2019 roku o godz. 12:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się V Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.
Przewidywany jest następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego Powiatu w roku 2018.
5. Informacja na temat bieżącej działalności szpitali funkcjonujących na terenie Powiatu Olsztyńskiego oraz planów i zamierzeń w latach kolejnych.
6. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.
7. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście.
8. Nadanie Statutu Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Mikulicza w Biskupcu.
9. Nadanie Statutu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście.
10. Określenie zasad wnoszenia projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
11. Określenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Olsztyńskiego.
12. Zmiany w Statucie Powiatu Olsztyńskiego.
13. Raport o stanie Powiatu Olsztyńskiego
a) przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Olsztyńskiego za 2018 rok,
b) debata nad Raportem o stanie Powiatu Olsztyńskiego za 2018 rok,
c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olsztynie za 2018 rok.
14. Realizacja budżetu Powiatu:
a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok,
b) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olsztynie,
c) zmiany w budżecie Powiatu na rok 2019.
15. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2019-2034.
16. Powierzenie zadań jednostkom samorządu terytorialnego.
17. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.
18. Sprawy różne i wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Sesji.