I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości

16.10.2018
Zarząd Powiatu w Olsztynie

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obr. Nowa Wieś Mała, gmina Dobre Miasto, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 294 o powierzchni 1,1522 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr OL1O/00075792/7.

Zgodnie z wypisem z rejestru ewidencji gruntów na działce nr 294 o powierzchni 1,1522 ha znajdują się niżej wymienione użytki:
- tereny przemysłowe „Ba” o powierzchni 0,9983 ha,
- nieużytki „N” o powierzchni 0,1539 ha.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej miasta Dobre Miasto oraz zabudowy mieszkalno - usługowej obrębu Nowa Wieś Mała. Teren nieruchomości ogrodzony jest płotem z siatki wspartej na słupkach stalowych z bramą wjazdową. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej (ul. Spichrzowa). Nieruchomość znajduje się w granicach terenów inwestycyjnych Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Kompleks 1, Obszar 1. Na nieruchomości znajduje się nieużytek, stanowiący obniżenie terenu. W części południowej od strony ulicy nieużytek jest osuszony i wyrównany. W zasięgu przedmiotowej nieruchomości znajduje się infrastruktura techniczna obejmująca sieci: wodociągową, elektroenergetyczną i kanalizacyjną.
Działka nr 294 położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobre Miasto ww. działka znajduje się na terenach produkcji, usług i handlu (tereny aktywności gospodarczej) w kierunkach rozwoju.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 352 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) + 23% VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu w wysokości 35 200,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Olsztynie mBank nr: 04 1140 1111 0000 4163 2600 1007, z takim wyprzedzeniem aby w dniu 16 listopada 2018 roku pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie.

Minimalna wartość postąpienia 3 520,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, sala Nr 206.

W przetargach mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

Z uwagi, iż działka nr 294, położona jest na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Zarządzającemu SSE służy prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości, na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1010 ze zm.)

Podmioty gospodarcze przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualne odpisy z właściwego rejestru w celu ustalenia przez Komisję przetargową osób je reprezentujących, a inni przedstawiciele winni wykazać się ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne potwierdzenie).
Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym.

Warunki nabycia nieruchomości przez cudzoziemca regulują przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w dniu zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność.
Sprzedający zawiadomi osoby, które wygrały przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Powiatu w Olsztynie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Olsztynie przy Placu Bema 5, pokój 108, od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 oraz telefonicznie pod numerem 89/521-05-29.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres od 16.10.2018 r. do 15.11.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście oraz zamieszczeniu na stronach internetowych:
Starostwa Powiatowego w Olsztynie www.powiat-olsztynski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat-olsztynski/ oraz w serwisie internetowym www.monitorurzedowy.pl.