Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

1 kwietnia 2000 roku na wniosek Starosty Olsztyńskiego Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał podziału Powiatowego Urzędu Pracy w Olsztynie na dwie odrębne jednostki organizacyjne Miejski Urząd Pracy w Olsztynie i Urzad Pracy Powiatu Olsztyńskiego.

Urzędy pracują w jednym budynku stosując nowatorską zespołową organizację pracy na rzecz wspólnego dobra interesantów. Decyzja o podziale wynikała przede wszystkim z przepisów prawa uzależniających okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych od stopy bezrobocia na terenie działania urzędu pracy. Z perspektywy czasu oceniono, że decyzja o podziale była słuszna, gdyż inaczej bezrobotni z Powiatu Olsztyńskiego otrzymywaliby zasiłek tylko przez okres sześciu miesięcy.

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego obejmuje swoim działaniem obszar gmin miejsko-wiejskich: Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany i Olsztynek oraz gminy wiejskie: Dywity, Gietrzwałd , Jonkowo, Kolno, Purda, Stawiguda i Świątki.

Zadania UPPO są realizowane w siedzibie urzędu w Olsztynie oraz w dwóch filiach (w Biskupcu i Dobrym Mieście).

Rozumiejąc ciężką sytuację materialną bezrobotnych oraz trudności z dojazdem do siedzib urzędu w Olsztynie i Biskupcu, UPPO we współpracy z władzami gmin zorganizował potwierdzanie gotowości do podjęcia pracy przez bezrobotnych w Jezioranach, Kolnie i Olsztynku. W celu umożliwienia pracownikom urzędu dotarcia do w/w miejscowości w wyznaczonych terminach w 2005 roku Starosta Olsztyński sfinansował zakup samochodu osobowego. Pracownicy urzędu obsługują klientów w lokalach wyznaczonych przez gminy.

UPPO wspomaga również działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej prowadzone przez ośrodki pomocy społecznej. Celem skorzystania ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na organizację robót publicznych samorządy gminne stanęły przed koniecznością tworzenia Klubów Integracji Społecznej i zatrudniania koordynatorów. Urząd zainicjował wspomaganie funkcjonowania KIS poprzez współfinansowanie zatrudniania koordynatorów oraz nieodpłatne przekazanie na potrzeby klubów w poszczególnych gminach sprzętu informatycznego.