Udostępnianie map i zbiorów danych

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wypełniony wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Formularz P wraz z właściwym załącznikiem P1 - P7
  • Formularz P + P1 - mapa ewidencji gruntów i budynków, mapa zasadnicza
  • Formularz P + P2 - zbiory danych bazy danych EGIB w postaci elektronicznej
  • Formularz P + P3 - zbiory danych bazy danych GESUT w postaci elektronicznej
  • Formularz P + P4 - zbiory danych bazy danych BDOT500 w postaci elektronicznej
  • Formularz P + P5 - rejestr cen nieruchomości
  • Formularz P + P6 - raporty tworzone na podstawie bazy danych EGiB (rejestry, kartoteki, wykazy)
  • Formularz P + P7 - inne materiały (kopie materiałów PZGiK)
 • Pełnomocnictwo lub upoważnienie do zamówienia i odbioru dokumentów
  Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika. Wówczas pełnomocnik musi dołączyć do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w postaci dokumentu elektronicznego winno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.
 • W przypadku gdy wniosek obejmuje dostęp do danych identyfikujących właściciela lub władającego nieruchomością (dotyczy udostępniania zbiorów danych - formularz P+P2 lub raportów z bazy danych EGiB – formularz P+P6, kopia materiałów PZGiK - formularz P+P7)
  a wnioskodawca nie jest właścicielem/władającym nieruchomości objętej wnioskiem, konieczne jest wykazanie  interesu prawnego. Należy wskazać przepis prawa i okoliczności faktyczne będące przesłankami zastosowania przepisu prawa materialnego, oraz załączyć odpowiednie dokumenty.

 

asortyment             wniosek            
mapa ewidencji gruntów i budynków, mapa zasadnicza                       Formularz P+P1
zbiory baz danych EGiB Formularz P+P2
zbiory danych GESUT Formularz P+P3
zbiory baz danych BDOT500  Formularz P+P4
rejestr cen nieruchomości Formularz P+P5
raporty bazy danych EGIB (rejestry, kartoteki, wykazy) Formularz P+P6
inne materiały (kopie materiałów PZGiK) Formularz P+P7

 

 Wzór pełnomocnictwa

*Przykład wypełnionego wniosku: mapa zasadnicza-drukowana_P+P1

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski w postaci elektronicznej:

 • Poprzez e-usługę Geoportal Powiatu Olsztyńskiego

Jest to rekomendowana forma składania wniosków. Tak złożone zamówienia wpływają bezpośrednio na stanowiska obsługujące interesantów.
Wskazówki dotyczące składania wniosków opisane są w  poradniku zamawiania dokumentów on-line.

 • Poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą(ESP) na adres: /281400/SkrytkaESP

Adres portalu: https://epuap.gov.pl
Instrukcje i podręczniki: Link do strony ePUAP z podręcznikami
Wniosek musi zostać opatrzony podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP  lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Podania, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia wniesione na adres zwykłej poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Wnioski w postaci papierowej:

 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu
  Starostwo Powiatowe w Olsztynie
  Plac Bema 5
  10-516 Olsztyn
  • Biuro Obsługi Interesanta / parter, pokój nr 2
  • Wydział Geodezji / I piętro, Sala Obsługi Interesanta,  pokój nr 132B
   obowiązuje system kolejkowy
   od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30    tel.  89 521 05 49,   89 523 28 07
   W internetowej rezerwacji wizyt można wybrać konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy.
 • Korespondencyjnie — listem na adres:
  Starostwo Powiatowe w Olsztynie
  Wydział Geodezji
  Plac Bema 5
  10-516 Olsztyn

OPŁATY

 • Opłaty z tytułu udostępniania materiałów zasobu oraz za sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego określa ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  Wysokość opłaty utrwalona zostaje w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).
  Płatności można dokonać wyłącznie po otrzymaniu Dokument Obliczenia Opłaty. Prosimy o niedokonywanie przedpłat.
 • W przypadku wniosków składanych osobiście opłatę można uiścić w Sali Obsługi Interesanta – wyłącznie za pomocą kart płatniczych.
 • Zależnie od sposobu złożenia wniosku Dokument Obliczenia Opłaty może być przesłany na indywidualne konto
  w module obsługi klienta Geoportalu, przez ePUAP, lub adres e-mail wskazany we wniosku.
 • Płatności przelewem można wykonać dopiero po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty.

W tytule zapłaty koniecznie należy wpisać numer Dokumentu Obliczenia Opłaty.
Wysokość należnej opłaty i numer rachunku bankowego  znajdziesz w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
Potwierdzenie zapłaty w formie pliku  PDF odeślij do Starostwa na: adres  e-mail, z którego otrzymałeś Dokument Obliczenia Opłaty,  Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP) lub podłącz na swoim koncie w module obsługi klienta Geoportalu.

Szczegóły realizacji i płatności dla wniosków składanych poprzez Geoportal zawarte są w instrukcjach
Poradnik zamawiania dokumentów on-line.

 • Jeśli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis tego pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł  - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
  Nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

                Tryb postępowania organów administracji publicznej w przypadku nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Zgodnie art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Starosta przekazuje co miesiąc organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

ODBIÓR ZAMÓWIONYCH I OPŁACONYCH MATERIAŁÓW

 • Materiały można odebrać bezpośrednio w siedzibie Starostwa
  Wydział Geodezji / I piętro, Sala Obsługi Interesanta, pokój nr 132B
 • Materiały w postaci drukowanej wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany we wniosku adres.
 • Materiały w postaci elektronicznej mogą być przekazywane poprzez konto na Geoportalu, Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), serwer FTP oraz e-mail (w przypadku poczty internetowej e-mail z zachowaniem ochrony danych osobowych szyfrowanie hasłem przekazywanym telefonicznie lub w inny odrębny sposób).

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Kompletne wnioski złożone na obowiązujących formularzach, przyjęte bezpośrednio na Sali Obsługi Interesanta, pokój nr 132B,
  dotyczące mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej realizowane są w tym samym dniu.
 • Przypadku pozostałych wniosków, wniosków nieprawidłowo wypełnionych, wymagających analizy pod względem formalno-prawnym (w związku z koniecznością przeanalizowania załączników do  wniosku lub interesu prawnego w dostępie do danych) realizowane są w ciągu 5-15 dni roboczych.
 • W przypadku zamówień: skomplikowanych, dotyczących dużych obszarów lub dużej liczby kopii, wymagających uzyskania dodatkowych wyjaśnień, przeprowadzenia aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów, przeanalizowania załączników do  wniosku lub interesu prawnego w dostępie do danych, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku sporu co do zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty organ wydaje decyzję administracyjną, na którą przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych — RODO)