Trwa nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

STAROSTA OLSZTYŃSKI ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach II edycji Otwartego Konkursu Ofert 2022 na wsparcie realizacji zadań publicznych.

  • Kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach II edycji Otwartego Konkursu Ofert 2022 na wsparcie realizacji zadań publicznych należy zgłaszać - na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia – w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r. Zgłoszenie należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, lub przesłać (skan z podpisem) za pomocą poczty elektronicznej na adres: ok@powiat-olsztynski.pl. Decyduje data wpływu do Urzędu.

  • Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie powiatu olsztyńskiego lub działające na rzecz społeczności powiatu.

  • Liczba osób wskazanych przez organizacje pozarządowe nie może przekroczyć 3. Przy wyborze kandydatów decyduje data wpływu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

  • Komisja Konkursowa dokona oceny merytorycznej następujących ofert:
Działanie przewidziane do współfinansowaniaOrganizacja pozarządowaNazwa zadania/imprezy
Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiegoFundacja Fundusz Ziemi OlsztyńskiejPlac Bema 5

10 – 516 Olsztyn
Fundusz Stypendialny
Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrzaStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOPul. Mickiewicza 21/23

10-508 Olsztyn
„Oddech dla Ziemi” warsztaty ekologiczne w powiecie olsztyńskim
Fundacja Inicjatyw Społecznych AlnaRuś 143

10-687 Olsztyn
Rzecz o czystym powietrzu – warsztaty edukacyjne dla dzieci

 

  • Ocena merytoryczna złożonych ofert i ich zaopiniowanie może się odbyć w trybie obiegowym z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz wskazanych adresów e-mail poszczególnych członków Komisji.

  • O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej członkowie zostaną poinformowani odrębnym pismem.

  • Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

  • Dojazd na posiedzenie Komisji Konkursowej /o ile dotyczy/ na koszt własny członków.

  • W skład Komisji Konkursowej nie mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.


Formularz zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach OKO 2022