Szkolenia!!! Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu

Generalny Inspektor Informacji Finansowej zaprasza do udziału w szkoleniach, których celem jest podniesienie wiedzy pracowników instytucji obowiązanych oraz jednostek współpracujących w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Szkolenia będą realizowane przez jednostkę analityki finansowej w kooperacji z  jednostkami współpracującymi.

Udział w szkoleniach jest nieodpłatny.

Szkolenia będą odbywały się cyklicznie, forma szkolenia – online.

Aby zgłosić osoby chętne na najbliższe szkolenie należy wysłać e-mail na adres szkoelnia.GIIF@mf.gov.pl  w zgłoszeniu należy wskazać :

 1. Nazwę jednostki organizacyjnej
 2. Imię i nazwisko uczestnika szkolenia
 3. Adres e-mail tej osoby
 4. Zajmowane stanowisko
 5. Staż pracy

Najbliższe szkolenie pt.  Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych? Praktyczne aspekty identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego dbędzie się  24  sierpnia 2023 r. Zgłoszenie należy wysyłać najpóźniej do godz. 12.00 w dniu 23.08.2023 r.

Nie ma ograniczenia co do ilości osób zgłaszanych na szkolenie

W III i IV kwartale 2023 r. planowane są następujące szkolenia:

 1. "Kontrola realizacji obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane”.
 2. „Konsekwencje niedopełnienia ustawowych obowiązków”.
 3. „Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu: Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu przez instytucje obowiązane. Rozpoznanie i ocena ryzyka związanego ze stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną. Krajowa Ocena Ryzyka i Ponadnarodowa Ocena Ryzyka dotyczące prania pieniędzy i finansowania terroryzmu”.
 4. „Czym jest metodologia i rekomendacje Financial Action Task Force? Kwestia wyników bezpośrednich”.
 5. „Zastosowanie szczególnych środków ograniczających w zakresie finansowania terroryzmu i proliferacji”.
 6. „Kraje podwyższonego ryzyka ML/TF. Charakterystyka, rodzaje, zagrożenia”
 7. „Pranie pieniędzy: zagrożenia wynikające z przestępstw bazowych”.
 8. „Gatekeepers. Problematyka wykorzystywania przedsiębiorstw sektora niefinansowego przy przestępstwach prania pieniędzy”.

Szczegółowe informacje o terminach i tematach szkoleń zostaną udostępniane w formie komunikatu Generalnego Inspektora publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/generalny-inspektor-informacji-finansowej lub https://www.giif.mofnet.gov.pl

Po szkoleniach nie będą wydawane zaświadczenia o udziale w szkoleniach.

Szkolenia będą prowadzone przez ekspertów w poszczególnych zagadnieniach. Udział w szkoleniach daje nie tylko możliwość aktualizacji i pogłębienia wiedzy dotyczącej przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ale również uzyskania praktycznych informacji wynikających z wieloletniego doświadczenia pracy poszczególnych ekspertów.