STOP COVID-19 w Powiecie Olsztyńskim

Powiat Olsztyński pozyskał środki na realizację projektu pn. STOP COVID-19 w Powiecie Olsztyńskim  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

Łączna kwota projektu wynosi: 1 672 024,53 zł. 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 588 423,30 zł.

Jednostką realizującą przedmiotowy projekt jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie.

 

Artykuły dotyczące projektu:

Realizujemy projekt pn. STOP COVID-19 w Powiecie Olsztyńskim