Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach

SPECJALNE POTRZEBY - PROFESJONALNA EDUKACJA!
Ośrodek w Żardenikach jest placówką dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami. Uczniowie kształcą się w: szkole podstawowej, gimnazjum i szkole przysposabiającej do pracy. Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomagania, prowadzimy oddziały  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.Każde dziecko realizuje indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny.

Dane teleadresowe:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach
Żardeniki 34, 11-320 Jeziorany

Dyrektor: Anna Chyżyńska
tel.89 718 10 23
fax: 89 534 10 43
www.sosw-zardeniki.edu.pl
e-mail: soswzardeniki@poczta.onet.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żardenikach jest placówką prowadzącą działalność dydaktyczną oraz opiekuńczo – wychowawczą, adresowaną do dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami. Wychowankowie, rozpoczynający naukę w Ośrodku mają możliwość kontynuowania jej na kolejnych etapach edukacyjnych do 24 roku życia.
Oferujemy naukę w specjalnej szkole podstawowej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, prowadzimy również przedszkole specjalne oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Zapewniamy całodobową opiekę a jedynym wydatkiem ponoszonym przez rodziców jest opłata za wyżywienie.
W porozumieniu z gminami współpracującymi z Ośrodkiem, organizujemy dowożenie dzieci w poniedziałki i piątki. W wyjątkowych sytuacjach dzieci mają zapewnioną opiekę również w weekendy.