Składanie skarg i wniosków

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

 • Starosta i Wicestarosta w poniedziałki w godz. 10-16 po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie (tel. 89 521 05 00),
 • w przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym,
 • Sekretarz i Skarbnik oraz dyrektorzy wydziałów – w dniach pracy starostwa w godz. 9-14 po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie (tel. 89 521 05 00),
 • pozostali pracownicy starostwa – codziennie w godzinach pracy.

Przedmiot skargi

 • Skarga może dotyczyć zaniedbania lub nienależytego wykonania zadania przez pracowników urzędu lub jednostek, naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw.

Przedmiot wniosku

 • Wnioski mogą dotyczyć spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie skargi lub wniosku w formie:

 1. pisemnej,
 2. telegraficznej lub za pomocą telefaksu,
 3. elektronicznej,
 4. ustnej do protokołu (w protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Protokół po sporządzeniu, odczytaniu jest podpisywany przez skarżącego i urzędnika, który go sporządził).

Opłaty

Zwolnione z opłat.

Termin odpowiedzi

 1. Skargę lub wniosek załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
 2. Skarżący lub wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.
 3. Posłowie, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę/wniosek we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę/wniosek innej osoby zawiadamiani są o sposobie załatwienia skargi/wniosku w terminie 14 dni od ich wniesienia lub przekazania.

Tryb odwoławczy

Nie jest możliwe wniesienie odwołania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
 • Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

 

To zadanie nie jest przypisane żadnemu pracownikowi.