Są środki na dofinansowanie obiektów dziedzictwa kulturowego

19.04.2016
Informujemy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Działanie 6.1 infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe. Nabór rozpoczął się 31 marca 2016r. i potrwa do 29 kwietnia 2016r. (orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to sierpień 2016r.).

Dofinansowanie otrzymają wyłącznie przedsięwzięcia, których realizacja umożliwi włączenie/utrzymanie obiektów zabytkowych w wachlarzu produktów turystycznych województwa, w tym następujące typy projektów:

  1. Renowacja (wg definicji konserwatorskiej: rewitalizacja, rewaloryzacja, restauracja, konserwacja, zachowanie) obiektów dziedzictwa kulturowego (w tym zabytków ruchomych) o potencjale turystycznym wraz z zagospodarowaniem terenów je otaczających oraz zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);

  2. Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym polegająca na unowocześnieniu form ich wykorzystania wraz z zagospodarowaniem terenów je otaczających oraz zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);

  3. Projekty polegające na zabezpieczeniu przed zagrożeniami obiektów dziedzictwa kulturowego;

  4. Projekty zachowujące walory architektoniczno-krajobrazowe i kulturowe miasteczek i wsi (np. kapliczki przydrożne, zabytkowe nekropolie).


Maksymalny poziom dofinansowania projektu to 85% wydatków kwalifikowanych. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 43 277 000,00 zł.