Ruszył nabór wniosków stypendialnych

20.07.2022
Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej 18 lipca rozpoczęła nabór wniosków stypendialnych na rok szkolny/akademicki 2022/2023. Komplety dokumentów można składać do 22 sierpnia 2022 r. (liczy się data wpływu do urzędu).

Zasady składania wniosków:

W terminie 18 lipca - 22 sierpnia 2022 r. wnioski wraz z załącznikami i zdjęciem na nośniku należy kierować listownie na adres: Fundacja FZO, Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, z dopiskiem „wniosek”, lub wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się przy urzędzie, albo po wcześniejszym umówieniu, złożyć osobiście w pokoju 219.
Kandydaci na stypendystów, którzy po raz pierwszy będą składali wnioski, przychodzą osobiście z wypełnionym i podpisanym przez rodzica wnioskiem, po wcześniejszym umówieniu się (rodzic nie musi przychodzić, nawet jeśli kandydat jest niepełnoletni).

Wnioski:

Wzory wniosków do druku są dostępne:
- na stronie internetowej Powiatu Olsztyńskiego WNIOSEK-O-STYPENDIUM-FZO
- Facebooku Fundacji https://www.facebook.com/fundacjafzo
- link do wniosku: https://drive.google.com/.../1WL.../view...
Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami. Wnioski wypełnione błędnie, nieczytelnie bądź nieuzupełnione (należy wypełnić wszystkie rubryki), bez wymaganych podpisów lub wymaganych załączników nie będą brane pod uwagę. Do tegorocznego wniosku o stypendium trzeba obowiązkowo dołączyć zdjęcie przedstawiające twarz, opcjonalnie popiersie (legitymacyjne, dobrze oświetlone, na jednolitym tle, orientacja pionowa, format zapisu obrazu JPG, PNG, zdjęcie w wysokiej rozdzielczości; zdjęcie dostarczone na nośniku - płyta CD lub pendrive).
Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci szkół podstawowych, absolwenci i uczniowie szkół średnich oraz studenci studiów dziennych, (którzy nie ukończyli 26. roku życia). Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyna).
 
Można starać się o stypendium naukowe, sportowe lub artystyczne.
Podstawowy warunek do złożenia wniosku o stypendium naukowe:
- absolwenci szkół podstawowych – średnia ocen nie mniejsza niż 5,00 na świadectwie;
- absolwenci i uczniowie szkół średnich – średnia ocen nie mniejsza niż 4,75 na świadectwie,
- studenci – średnia ocen 4,00 zgodna z zaświadczeniem z uczelni.
Przy staraniu się o stypendium artystyczne/ sportowe wymagana średnia ocen nie mniejsza niż:
- absolwenci szkół podstawowych – 4,8
- absolwenci i uczniowie szkół średnich – 4,00
- studenci – 3,75.
Dodatkowe warunki złożenia wniosku (w trzech kategoriach):
- W zależności od wyboru stypendium kandydaci na stypendystów składają odpowiednią dokumentację potwierdzającą ich osiągnięcia w dziedzinie nauki (stypendium naukowe), sportu (stypendium sportowe) lub sztuki (stypendium artystyczne).
- Wskazane jest poinformowanie we wniosku o działalności społecznej i innych rodzajach aktywności zwiększających zasadność przyznania stypendium (np. wolontariat, OSP, praca na rzecz schroniska).
 

Kompletność wniosku:

Wniosek składa się z dwóch elementów, muszą być wypełnione WSZYSTKIE rubryki zawarte we wniosku. Wniosek główny po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium. Do wniosku wpisuje się dane wnioskodawcy, nie rodzica! Jeśli osoba ta jest niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy.

Średnia ocen winna być udokumentowana kopią świadectwa potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” lub zaświadczeniem z uczelni. Szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe winny być udokumentowane (kopie dyplomów, zaświadczenia z udziałów w olimpiadach, konkursach, sympozjach, zawodach z roku szkolnego 2021/2022). Jeśli osiągnięcia wypisane są na świadectwie szkolnym, nie trzeba dostarczać osobnych kopii. Dołączyć trzeba kopię zaświadczenia o wolontariacie bądź innej aktywności społecznej, którą wpisuje się do wniosku.

Konieczne jest zdjęcie dostarczone na nośniku — płyta CD lub pendrive.

WAŻNE!

Absolwenci szkół podstawowych składają dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły średniej. Absolwenci szkół średnich składają dokument potwierdzający przyjęcie na studia dzienne.

Studenci składają dokument potwierdzający kontynuację studiów.

Wniosek wypełnia kandydat, nie rodzic.

Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji tel. 89 521 05 69 w godz. 10-14, w terminie składania wniosków.
Uwaga. Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej zastrzega sobie możliwość modyfikacji zasad przyznawania stypendiów – również w zależności od liczby złożonych wniosków oraz zaangażowania poszczególnych gmin powiatu olsztyńskiego.

Opracowała: Joanna Rogowska-Prokorym – koordynator Fundacji