Roczny program współpracy z NGO - konsultacje

Starosta Olsztyński ogłasza z dniem 20 stycznia 2022 r. konsultacje nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

 

 

 

 

1. Cel konsultacji
Celem konsultacji jest ustalenie, przy współudziale organizacji pozarządowych, dokumentu, który w skali roku 2022 wytyczy zasady, przedmiot i formy współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi

2. Przedmiot konsultacji.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
1) Termin rozpoczęcia konsultacji: 20 stycznia 2022 r.
2) Termin zakończenia konsultacji: 24 stycznia 2022 r.

4. Sposób przeprowadzenia i zasięg terytorialny konsultacji.
1) Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ok@powiat-olsztynski.pl lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn w terminie do dnia 24 stycznia 2022 r. w godzinach pracy Urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).

2) W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadające siedzibę na terenie powiatu olsztyńskiego lub działające na rzecz społeczności powiatu.

3) Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób upoważnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. Opinie i uwagi nie zawierające w/w danych lub złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane.

4) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 zamieszczono na stronie internetowej www.powiat-olsztynski.pl w zakładce: STREFA NGO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej /zakładka: Ogłoszenia/.

5) Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Powiatu_Roczny program współpracy z NGO 2022 r.
Formularz konsultacji