Rejestracja nowego pojazdu

Dokonywanie pierwszej rejestracji pojazdu fabrycznie nowego poprzez wydawanie dowodu rejestracyjnego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, za opłatą.

 

Sprawę załatwisz podczas wizyty w urzędzie

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 12, 15

tel.  89 523 28 81, 89 521 05 16

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 15.30,
wtorek- czwartek: 7.30 - 14.30,
piątek: 7.30 - 13.30

W Internetowej rezerwacji wizyt możesz też wybrać konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy. Wówczas w umówionym terminie zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Pracownicy wydziału pomogą wypełnić Ci wniosek bezpośrednio przy stanowisku podczas załatwienia sprawy.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o rejestrację — w formie dokumentu wniosek do pobrania poniżej,
 2. załączniki:
 • dowód własności pojazdu,

   jeden z dokumentów (jeżeli jest wymagany):

 • świadectwa zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
 • świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
 • świadectwa zgodności, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
 • dopuszczenia jednostkowego pojazdu wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
 • świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
 • uznania dopuszczenia jednostkowego pojazdu,
 • uznania świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia,
 • świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
 • świadectwa unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu

oraz

 • dowód odprawy celnej przewozowej lub dokument potwierdzający zapłatę/brak obowiązku zapłaty akcyzy lub zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy albo oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży o posiadaniu oryginału lub kopii dokumentów dotyczących zapłaty akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 • dowód uiszczenia opłaty za rejestrację pojazdu.

Ważne informacje

 • Dokument potwierdzający zapłatę/brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, wymagane są dla nabytego wewnątrzwspólnotowo i niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju samochodu osobowego lub pojazdu rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaju „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), lub samochodu ciężarowego (kategoria homologacyjna N1) podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" albo samochodu specjalnego  (kategoria homologacyjna M1 i N1).
 • W przypadku braku dołączonego do wniosku o rejestrację pojazdu oryginału dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy lub oryginału dowodu odprawy celnej pojazd może zostać warunkowo zarejestrowany po złożeniu przez właściciela oświadczenia, że w okresie od rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie sprzeda pojazdu, a dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub dowód odprawy celnej dostarczy do urzędu najpóźniej przy odbiorze dowodu rejestracyjnego.
 • W przypadku pojazdu nowego, fabrycznie wyposażonego w instalację przystosowującą dany typ pojazdu do zasilania gazem, organ rejestrujący jako potwierdzenie tego wyposażenia uznaje dokument, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym (w/w dokumenty homologacyjne), zawierający informację producenta o paliwie przeznaczonym do tego zasilania.

 • Wszystkie dokumenty należy składać w oryginałach. Dopuszcza się przedłożenie poświadczonej notarialnie kopii dowodów własności pojazdu.

 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego albo właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.
 • Do wglądu: dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).
 • Sprawę załatwia właściciel pojazdu.
 • W przypadku załatwiania sprawy przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu lub pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, który (jeżeli dotyczy) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto — nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna, nr rachunku: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003, tytuł opłaty: opłata skarbowa.

Opłaty

Opłata administracyjna:

 • 160 zł - w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 120 zł - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,
 • 110 zł - w przypadku motorowerów,
 • 1080 zł - w przypadku wydania indywidualnych samochodowych,
 • 580 zł - w przypadku wydania indywidualnych tablic motocyklowych.

 

Opłat dokonuje się w urzędzie kartą płatniczą lub należy dokonać w domu/w banku/na poczcie przelew na konto:

Nazwa rachunku: Dochody Starostwa,

Nr rachunku: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003,

tytuł opłaty: rejestracja pojazdu.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Rejestracji pojazdu dokonuje się niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów. Rejestracja lub odmowa rejestracji pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Po złożeniu wniosku o rejestrację i pozytywnej weryfikacji dokumentów organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres nieprzekraczający 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

Termin 30 dni może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w naszym urzędzie na stały dowód rejestracyjny.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników.