Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Łęguckim Młynie

20.10.2017
Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęguckim Młynie, gmina Gietrzwałd, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Łęguty numerem działki 30/11 o powierzchni 0,2989 ha, zabudowanej Małą Elektrownią Wodną.

Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr OL1O/00132376/3.

Zgodnie z wypisem z rejestru ewidencji gruntów na działce nr 30/11 o powierzchni 0,2989 ha znajdują się niżej wymienione użytki:
- inne tereny zabudowane „Bi” o powierzchni 0,0241 ha
- lasy „LsV” o powierzchni 0,2748 ha.

Nieruchomość zabudowana budynkiem Małej Elektrowni Wodnej w Łęguckim Młynie położona jest na kolonii wsi Łęguty, gmina Gietrzwałd, pomiędzy jeziorami Łęguty i Isąg,  około 30 km na zachód od Olsztyna przy drodze wojewódzkiej nr 531 z Łukty do Podlejek, na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich oraz w obszarze ptasim Natura 2000 – Dolina Pasłęki i obszarze siedliskowym Natura 2000 – Rzeka Pasłęka. Poza tym znajduje się na obszarze rezerwatu przyrody – ostoja bobrów na rzece Pasłęce.

Działka nr 30/11 stanowi silnie wydłużony obszar, porośnięty lasem, graniczący bezpośrednio z rzeką Pasłęką. Dostęp do nieruchomości jest możliwy wyłącznie drogą gruntową położoną na gruntach będących w zarządzie PGLLP Nadleśnictwa Stare Jabłonki (działka nr 3026/3) lub przez działkę sąsiednią oznaczoną numerem 30/9, zabudowaną obiektami byłego Ośrodka Wypoczynkowego w Łęguckim Młynie. Istnieje możliwość wydzierżawienia drogi leśnej od Nadleśnictwa. Teren nieruchomości od strony działki sąsiedniej nr 3026/3 ogrodzony jest ogrodzeniem stałym  z siatki stalowej z bramą wjazdową.

Powierzchnia użytkowa budynku Małej Elektrowni Wodnej (MEW) o nazwie „Kormoran” wynosi 209,40 m2. Przy czym część budynku wykorzystywana na potrzeby małej elektrowni wodnej (urządzenia i budowle związane z działalnością MEW) znajduje się na działce nr 30/3 – rzeka Pasłęka. W poziomie piwnic budynku zlokalizowane są pomieszczenia małej elektrowni tj. turbin i prądnic, w poziomie parteru pomieszczenie sterowni z szafami sterowniczymi urządzeń elektrycznych oraz pomieszczenia rekreacyjne ogólnego użytku (sala kominkowa), a także pokoje hotelowe pobytu czasowego. MEW wyposażona jest w dwie turbiny typu Francisa o osi poziomej i o mocy instalowanej 32 i 38 kW. Bryła główna budynku wybudowana została w latach przedwojennych, z dobudówką wykonaną w latach 80-tych XX wieku. Budynek MEW nie jest wpisany do rejestru zabytków ale został ujęty w gminnej ewidencji zabytków jako obiekt - młyn i tartak – elektrownia wodna.

Działka nr 30/11 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd ww. działka  przewidziana jest  pod tereny usług turystycznych i sportu. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomość jest uzbrojona w infrastrukturę techniczną, obejmującą sieci: wodociągową – zasilaną z własnego ujęcia i hydroforni znajdującej się na działce sąsiedniej, oznaczonej numerem 30/9, elektroenergetyczną (transformator energetyczny znajduje się na działce sąsiedniej nr 30/9) i kanalizacyjną lokalną – szambo.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych). Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Warunkiem  przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) na konto Starostwa  Powiatowego w Olsztynie mBank nr: 04 1140 1111 0000 4163 2600 1007, z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 18 grudnia 2017 roku pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie.

Minimalna wartość postąpienia 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 roku o godzinie 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, plac Bema 5, sala nr 206. 

Nabywcy będą mieli możliwość nabycia mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie części hotelowej budynku. W przetargach mogą uczestniczyć krajowe oraz zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

Podmioty gospodarcze przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualne odpisy z właściwego rejestru w celu ustalenia przez Komisję przetargową osób je reprezentujących, a inni przedstawiciele winni wykazać się  ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne potwierdzenie).

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające  ustrój  wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym.

Warunki nabycia nieruchomości przez cudzoziemca regulują przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 ze zm.).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania,  zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ostateczny termin  wpłaty ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w dniu zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność. Sprzedający zawiadomi osoby, które wygrały przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Powiatu w Olsztynie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Olsztynie przy placu Bema 5, pokój 108, od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 oraz telefonicznie pod numerem  89 521 05 29.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres od 20.10.2017 r. do 20.12.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie oraz zamieszczeniu na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Olsztynie www.powiat-olsztynski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat-olsztynski/ oraz w serwisie internetowym www.monitorurzedowy.pl.