PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1442N

353_FunduszeUE_ekomobilnosc_Purda2020_gora_28825x100_29


PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1442N OD SKRZYŻOWANIA Z DK51 W MIEJSCOWOŚCI SPRĘCOWO DO MIEJSCOWOŚCI TUŁAWKI, DALEJ DROGĄ POWIATOWĄ 1449N PRZEZ GADY DO DROGI POWIATOWEJ 1430N, DALEJ DROGĄ POWIATOWĄ 1430N PRZEZ MIESJCOWOŚĆ BARCZEWKO DO DK16


PROJEKT PODSTAWOWE INFORMACJE

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 7– Infrastruktura transportowa
Działanie: 7.2. - Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych
Poddziałanie: 7.2.1. - Mobilny MOF –ZIT Olsztyna
Całkowita Wartość Projektu: 46 535 452,91 zł
Dofinansowanie na realizację projektu: 25 648 333,93 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 15 992 490,57 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 9 655 843,36 zł
Data podpisania umowy: 30.09.2019 r.

OPIS PROJEKTU

Celem inwestycji jest poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej MOF Olsztyna. Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi lokalnej w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna (Mobilny MOF). Projekt jest przedsięwzięciem na drodze 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16.
Przewiduje się realizację następującego zakresu:

Przebudowa odcinka drogi pow. nr 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo w kierunku m. Tuławki do km 10+500 o dł. 10,428 km (od 0+072 do 10+500 km
Przebudowa odcinka drogi pow. nr 1442N od km 10+500 przez m. Tuławki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1449N, dalej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1430N Różnowo-Barczewko wraz z jego przebudową o dł.: 6,486 km
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1430N od skrzyżowania z droga powiatową nr 1449 do m. Barczewo DK 16 o dł. 9,52 km (od 6+080 km do 15,600 km).
Ponadto przewidziano, jako wydatek niekwalifikowalny, remont odcinka od 15+600 km do 16+517 km o dł. 0,917 km.
Parametry konstrukcyjne drogi:

a) kategoria ruchu – KR3
b) klasa drogi – L
c) szerokość projektowanej jezdni - 5,50 metrów + poszerzenia
d) szerokość pobocza – 0,75m
e) pochylenie poprzeczne pobocza – 6-8% jednostronne
f) długość projektowanej drogi – 26,434 km

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z BUDŻETU PAŃSTWA


437_godlo
BIP