Projekt pn. „Gdzie szukać drogi do sukcesu?"

Przedsięwzięcie powstało we współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Olsztynie. Projekt jest realizowany w czterech liceach ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olsztyński.

Szkoły biorące udział w projekcie to I Liceum Ogólnokształcące oraz II LO przy Zespole Szkół w Olsztynku, LO w  Dobrym Mieście oraz LO przy Zespole Szkół w Biskupcu.

Celem ogólnym projektu jest bezpośrednie przygotowanie młodzieży do aktywnego poszukiwania pracy bądź właściwego planowania kariery edukacyjnej. Projekt w szczególności stworzy możliwość pogłębionej refleksji nad sobą, nad odpowiedzialnością za swój los i swoje życie. Pozwoli również na otwarte wyrażanie swoich myśli, uczuć i przekonań bez negacji czy lekceważenia uczuć i poglądów rozmówców w procesie komunikacji.

Cele szczegółowe:

- zwiększenie poczucia kompetencji i pewności siebie wśród młodzieży;
- uświadomienie znaczenia motywacji wewnętrznej dla procesu komunikacji interpersonalnej;
- uczenie młodzieży spostrzegania u siebie negatywnych emocji, rozpoznawania ich i nazywania;
- uczenie radzenia sobie z takimi emocjami, jak gniew i złość w sposób konstruktywny;
- uczenie sposobów przezwyciężania sytuacji napięcia poprzez ustalenie reguł zachowania, respektowanie tych reguł i konsekwentne ich przestrzeganie;
- przygotowanie psychologiczne do radzenia sobie w sytuacji stresu na przykładzie stresu maturalnego;
- przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowanie indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej;
- przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak bezrobocie czy adaptacja do nowych warunków lub mobilności zawodowej.

W projekcie uczestniczy 600 uczniów (40 grup po 15 osób każda). Realizację zadań powierzono pracownikom PPPP w Olsztynie.

W ramach projektu odbędą się bloki zajęć:

- „Sztuka motywacji, czyli wydobywanie tego, co w nas najlepsze";
- „Radzę sobie z negatywnymi emocjami i uczuciami";
- „Czy stres może być przyjacielem?";
- „Zanim podejmiesz decyzję zawodową".

Dodatkowo w każdej ze szkół biorących udział w projekcie odbędzie się czterogodzinna otwarta sesja poradnictwa indywidualnego dla zainteresowanych uczniów.

W ramach projektu PPPP w Olsztynie doposażyła się m.in. w przenośne komputery z oprogramowaniem, rzutnik multimedialny oraz kserokopiarkę. Ponadto uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymają osobiste portfolio kariery.

Czas realizacji projektu: 1 stycznia 2009 r. - 31 lipca 2009 r. Wartość projektu to 143,5 tysiąca złotych.

_        _


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego