Projekt "PI-Usługi społeczne na wyższym poziomie"

Projekt "PI-Usługi społeczne na wyższym poziomie"


/ realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,


Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora,


Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego /
Partnerzy projektu:

Lider - Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu

Partner - Powiat Olsztyński

Cel główny projektu:

zwiększenie skuteczności realizacji usług społecznych poprzez stworzenie modelu mechanizmu kontraktowania składającego się z 4 innowacyjnych rozwiązań na rzecz wieloletniego kontraktowania usług społecznych wśród 35 NGO i 7 JST z woj. warmińsko-mazurskiego, analizę przejrzystości i spójności regulacji prawnych dot. kontraktowania usług i ich upowszechnienie

Czas trwania projektu:

01.03.2013r. - 30.04.2015r.

 

PRODUKTEM FINALNYM będzie model mechanizmu kontraktowania składający się z 4 innowacyjnych rozwiązań na rzecz wieloletniego kontraktowania usług społecznych:


1. Modelowe rozwiązanie kontraktacji usług, na który składać się będą: instrukcje, określenia sposobów i procedur zlecania zadań, opisy i wzory dokumentów, programy szkoleń zarówno dla JST oferujących usługi jak i wykonawców-NGO, jakościowy i ilościowy system oceny niezbędny do wyłonienia realizatorów poszczególnych działań.


2. Zestaw narzędzi i wskaźników oceny badających efektywność społ. i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług społ. na formę kontraktowania po obu stronach współpracy-będzie skutkował poprawą jakości proponowanych rozwiązań ale także i jakości realizowanych usług.


3. Zestaw narzędzi i wskaźników badających jakość realizacji usług społ. w formie kontrakt., który będzie skutkował poprawą jakości proponowanych rozwiązań ale także i jakości realizowanych usług.


4. Model tworzenia wieloletnich planów współpracy. Będzie on zawierał wytyczne co do: procesu jego powstawania, planowania usług społecznych zlecanych NGO, konieczności przeprowadzania konsultacji, szkoleń oraz zawarcia najważniejszych zagadnień regulujących szczegółowo możliwości współpracy.


  


W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Skupiając najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska, są znakomitym partnerem dla Powiatu Olsztyńskiego w realizacji zadań publicznych. Prowadzenie aktywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów sprawnego i efektywnego zarządzania Powiatem, którego priorytetowym zadaniem jest skuteczne zaspokajanie potrzeb mieszkańców w ramach posiadanych środków. Władze Powiatu Olsztyńskiego są przekonane o wielostronnych korzyściach, płynących z efektywnej współpracy obu sektorów.


 

Wieloletni Program Współpracy Powiatu Olsztyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi


przyjęty do realizacji na lata 2011 – 2015Celem niniejszego programu jest wprowadzenie jasnych i czytelnych rozwiązań włączających organizacje w system demokracji lokalnej. Program stanowi propozycje dla wszystkich organizacji i podmiotów wyrażających wolę i gotowość współpracy w działalności na rzecz naszego powiatu i jego mieszkańców. Program określa formy, zasady i zakres współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi, a także sposoby określania priorytetów zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem i wykorzystaniem pomocy publicznej.


Podstawowym celem Powiatu jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą


tworzą jego mieszkańcy, między innymi poprzez aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi liderami środowisk lokalnych.


Podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi:


1) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie,

2) utworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców powiatu,

3) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

4) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,

5) integracja podmiotów lokalnych obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych

6) odnoszenie efektywności działań i rozwiązań, dzięki dbałości w rozpoznaniu występujących potrzeb wraz z możliwością potencjalnej realizacji zadań publicznych i współfinansowania – stąd partnerstwo w projekcie „PL_Usługi społeczne na wyższym poziomie” z Kliniką Biznesu / patrz: zał. nr 1/


Program współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi jest elementem lokalnego systemu polityki społeczno-finansowej Powiatu i ma na celu kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Służyć temu może wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych, które powinny być realizowane poprzez:


1) równy dostęp do informacji dla wszystkich organizacji pozarządowych i podmiotów świadczących działalność w sferze pożytku publicznego,


2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,


3) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji oraz wsparciem poza finansowym, które może przybierać jedną z następujących form:


1) powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,


2) wspieranie zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.


Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa powyżej odbywa się po przeprowadzeniu Otwartego Konkursu Ofert, który w tym roku np.: dla realizacji zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Powiatu wsparł 150.600zł na współorganizowa 14 organizacji i stowarzyszeń NGO, przeznaczając kwotę nie wydarzeń i imprez w powiecie.


4) wspólne opracowywanie z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego, rocznych i wieloletnich programów współpracy


Współpraca Powiatu z organizacjami opiera się na zasadach:


1) pomocniczości i suwerenności stron – organy administracji publicznej respektując odrębności suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli uznają ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracują z tymi organizacjami, a także wspierają ich działalność oraz umożliwiają realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie. Powiat powierza organizacjom realizację zadań własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,


2) partnerstwa – organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych,


3) efektywności – Powiat, przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy o finansach publicznych wykorzystuje współpracę z organizacjami pozarządowymi do efektywnej realizacji zadań społeczno – ekonomicznych,


4) jawności – organy Powiatu udostępniają organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami. Podniesieniu jawności i powszechności tej współpracy i monitorowaniu działań na rzecz społeczności lokalnej służy aktualizowanie przez organizacje ankiety Bazy Danych.


5) uczciwej konkurencji – organy Powiatu są zobowiązane do udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także mają obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania,


6) współodpowiedzialności za obywateli – współpraca z sektorem pozarządowym wynika z głębokiego przekonania o wszechstronnym oddziaływaniu wspólnie wdrażanych przedsięwzięć na społeczne funkcjonowanie wszystkich mieszkańców powiatu, z zapewnieniem im możliwości wszechstronnego rozwoju i realizowania się w każdej sferze życia społecznego i publicznego. Realizując wspólnie zadania publiczne III sektor wespół z samorządem ponosi odpowiedzialność, za jakość życia mieszkańców powiatu olsztyńskiego,


7) zrównoważonego rozwoju – Powiat, realizując dokumenty strategiczne, zakłada efektywne wykonywanie zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi.


Celem tych działań jest świadome kształtowanie właściwych relacji pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko oraz zdrowie i pozycję społeczną mieszkańców.


Współpraca z organizacjami pozarządowymi w szczególności obejmuje zadania o zasięgu, co najmniej powiatowym w zakresie:


1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu


2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji


3) pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej


oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin


4) działalność na rzecz organizacji pozarządowych


5) ochrony i promocji zdrowia


6) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania


7) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego


8) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych


9) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego


10) tworzenie partnerstw wielosektorowych,


11) rozwój sektora pozarządowego Powiatu Olsztyńskiego,


12) krzewienie idei wolontariatu.
Powiatowa Rada Działalności Pożytku PublicznegoRada Pożytku jest zespołem doradczo-opiniującym, który ma na celu praktyczną realizację


postulatu udziału organizacji pozarządowych w działaniach programowych Powiatu.


Zarząd na wspólny wniosek, co najmniej 5 organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na terenie powiatu, może utworzyć Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, zwaną dalej „Radą Pożytku”.


Do zadań Rady Pożytku w zakresie kompetencji organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów należy w szczególności:


1) opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu;


2) opiniowanie oraz współtworzenie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego;


3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów;


4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej, a organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami


5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań


do realizacji oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Olsztyńskiego Ziemskiego


 

Rada Organizacji jest ciałem reprezentującym organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu, której przedmiotem działania jest:


1) podejmowanie działań na rzecz aktywizacji i integracji sektora pozarządowego,


2) inicjowanie publicznej dyskusji o roli społeczeństwa obywatelskiego,


3) organizowanie dorocznego Forum Organizacji dla przedłożenia sprawozdania z dokonań Rady oraz określenia kierunków działania na rok następny,


4) reprezentowanie sektora pozarządowego wobec władz Powiatu, wojewódzkich, krajowych odpowiednich struktur UE oraz innych partnerów społecznych w kraju i za granicą,


5) podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego regionu.


Formy współpracy Rady:


Powiat realizuje jedno ze swoich zadań, jakim jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, odbywająca się głównie w formach:


1) zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych,


2) realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,


3) udzielania pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej,


4) udziału organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu oraz w zespołach doradczych i opiniujących,


5) udzielaniu pomocy w poszukiwaniu lokali i budynków komunalnych udostępnianych na preferencyjnych zasadach,


6) udzielaniu pomocy w organizacji szkoleń dla liderów organizacji pozarządowych poszerzających ich umiejętności zarządzania organizacją,


7) pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,


8) konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,


9) popularyzacji działalności organizacji pozarządowych,


10) wzajemnego informowania się o prowadzonej działalności poprzez organizację spotkań tematycznych i problemowych.


Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych


Do współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym należy zlecanie realizacji zadań publicznych, które może przybierać jedną z następujących form:


1) powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,


2) wspieranie zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.


Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa powyżej odbywa się po przeprowadzeniu Otwartego Konkursu Ofert, który w tym roku np.: dla realizacji zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Powiatu wsparł 14 organizacji i stowarzyszeń NGO, przeznaczając kwotę 150.600zł na współorganizowanie wydarzeń i imprez w powiecie.