Program wsparcia edukacji

14.07.2022

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych, organizowanie zajęć pozalekcyjnych, imprez sportowo-rekreacyjnych, konkursów, wystaw i konferencji to tylko wybrane projekty, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach „Programu Wsparcia Edukacji”. To nowa inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki skierowana do organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, które prowadzą swoją działalność w obszarze oświaty i wychowania. Na realizację programu Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy do końca roku 10 mln zł.


„Program wsparcia edukacji” to autorska inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki. Jego celem jest wsparcie organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, a także innych podmiotów prowadzących działalność statutową w obszarze oświaty i wychowania. Będą mogły one otrzymać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć związanych z innowacjami w edukacji, działaniami o charakterze patriotycznym oraz popularyzacją sportu i aktywności fizycznej. Założeniom tym odpowiadają 3 moduły programu: „Innowacyjna edukacja”, „Edukacja patriotyczna”, „Edukacja poprzez sport”.

Wsparcie finansowanie w ramach programu


Program obejmuje dofinansowanie projektów (90 proc. dotacja, 10 proc. wkład finansowy własny) w zakresie następujących działań:

  • tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz innowacyjnych materiałów o charakterze edukacyjnym,
  • organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym rozwijających aktywność społeczną i zachęcających do aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • organizowanie współzawodnictwa sportowego szkół,
  • organizowanie wydarzeń, w tym: konkursów, wystaw, prezentacji, warsztatów, odczytów, imprez sportowo-rekreacyjnych, seminariów, konferencji, rajdów,
  • realizowanie innych przedsięwzięć wspierających przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.W ramach poszczególnych modułów można uzyskać wsparcie finansowe w wysokości:

  • „Innowacyjna edukacja” – od 50 tys. zł do 250 tys. zł;
  • „Edukacja patriotyczna” – od 20 tys. zł do 250 tys. zł;
  • „Edukacja poprzez sport” – od 20 tys. zł do 250 tys. zł.Łącznie na realizację programu przeznaczymy 10 mln zł. Działania można realizować do końca br.

Założenia programu


Wśród najważniejszych założeń programu są:

  • wspieranie wychowania patriotycznego,
  • włączenie uczniów w aktywne uczestnictwo w życiu społeczności rodzinnej, szkolnej, lokalnej i państwowej,
  • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,
  • wspieranie systemu oświaty poprzez wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych,
  • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

 

  • rozbudzanie ciekawości poznawczej,
  • promocja zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej,
  • kształtowanie dyscypliny pracy, determinacji, wytrwałości, konsekwencji,
  • rozwijanie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości.Moduły programu


Działania realizowane w ramach programu muszą odpowiadać jednemu z trzech modułów.

Moduł nr 1 – „Innowacyjna edukacja”  • kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
  • rozwijanie u uczniów i nauczycieli otwartości na nowe technologie przez wykorzystanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych oraz interaktywnych pomocy dydaktycznych,
  • kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, które będą sprzyjały aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i gospodarczym,
  • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów, w szczególności w obszarze nowych technologii.

 

Moduł nr 2 – „Edukacja patriotyczna”

 

  • odkrywanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Polski zgodnie z treściami programowymi przedmiotu historia,
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym ukazywanie i wdrażanie uniwersalnych wartości związanych z postawami patriotycznymi,
  • wsparcie wychowawczej roli rodziny zgodnie z treściami programowymi dotyczącymi wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, realizowanymi w ramach zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”.Moduł nr 3 – „Edukacja poprzez sport”  • popularyzacja i upowszechnianie idei edukacji przez sport,
  • popularyzacja i upowszechnianie wśród uczniów aktywnego trybu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu, w tym popularyzacja różnych dyscyplin sportowych,
  • kształtowanie pozytywnych wzorców przez wykorzystanie dydaktycznej funkcji sportu,
  • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.


Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-wsparcia-edukacji