Profil kandydata na kierowcę

Każda osoba starająca się o prawo jazdy musi uzyskać profil kandydata na kierowcę (PKK), zanim zapisze się na kurs.

PKK to zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami. Jest on niezbędny w celu:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie (prawo jazdy, pozwolenie na kierowanie tramwajem),
 • rozszerzenia uprawnień,
 • ubiegania się o umieszczenie kodu 96 przy kat. B prawa jazdy (pojazdy kat. B łączone przyczepą, gdzie dmc zestawu nie przekracza 4250 kg),
 • posiadania uprawnienia do jazdy pojazdami  z automatyczną skrzynią biegów i ubiegania się o uprawnienia bez kodu 78,
 • wymiany prawa jazdy wydanego za granicą, nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym, w celu umożliwienia poddania się egzaminowi państwowemu z części teoretycznej w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego,
 • sprawdzenia kwalifikacji w przypadku zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnień.

 

Sprawę załatwisz podczas wizyty w urzędzie

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 16, 18

tel.  89 521 05 22, 89 521 05 24

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 15.30,
wtorek-czwartek: 7.30 - 14.30,
piątek: 7.30 - 13.30

W Internetowej rezerwacji wizyt możesz też wybrać konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy. Wówczas w umówionym terminie zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Pracownicy wydziału pomogą wypełnić Ci wniosek bezpośrednio przy stanowisku podczas zakładania profilu kandydata na kierowcę.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy — w formie dokumentu wniosek do pobrania poniżej,
 2. załączniki:
 • aktualna fotografia — sprawdź, jak powinno wyglądać zdjęcie do prawa jazdy,
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (jeżeli jest wymagane),
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów (jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat),
 • obustronna kserokopia dotychczas posiadanego prawa jazdy (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami),
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (uwaga: własnoręczny podpis na wniosku składa osoba ubiegajaca się o uprawnienie).

Ważne informacje

 • Wszystkie dokumenty należy składać w oryginałach.
 • Do wglądu: dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).
 • Sprawę załatwia osobiście osoba, dla której będzie zakładany profil.
 • W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika (odbiór prawa jazdy), wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, który (jeżeli dotyczy) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto — nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna: nr rachunku: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003, tytuł opłaty: opłata skarbowa.

Opłaty

Utworzenie profilu PKK jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Profil kandydata na kierowcę wydaje się niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z załącznikami, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, z wyjątkiem osób posiadających prawo jazdy wydane przez inny urząd (termin załatwienia sprawy około 2 tygodni). Wydanie prawa jazdy po egzaminie następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmawiającej wydania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.