Prace obsewacyjno-pomiarowe w lasach

07.05.2019
Informujemy, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju w latach 2016-2020 będą prowadzone prace obserwacyjno – pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów stanowiącego element Państwowego Monitoringu Środowiska. Treść programu dostępna jest na stronie - link.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie wstępu na teren tych lasów osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa w okresie od 1 czerwca do 30 września b.r. w celu dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska.

Ogłoszenie - plik PDF