Poznaj Polskę

MEiNflaga i godło RPpoznajPolskePolskiLad

Powiat Olsztyński, reprezentowany przez Starostę Olsztyńskiego Andrzeja Abako i Wicestarostę Olsztyńskiego Joannę Michalską, 4 maja 2022 r. zawarł ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki, porozumienie NR PP MEiN/2022/DPI/890 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Grupa docelowa:
Organy prowadzące publiczne i niepubliczne: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia) dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego.

Placówką z Powiatu Olsztyńskiego, która na mocy porozumienia otrzyma wsparcie finansowe w ramach przedsięwzięcia jest Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Biskupcu.

Dotacja z Budżetu Państwa, stanowiąca 80% kosztów całkowitych: 4 000 zł.

Całkowity koszt zadania (dotacja wraz z wkładem własnym w wysokości 1 000 zł): 5 000 zł.