Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

TU ZNAJDZIESZ POMOC PSYCHOLOGICZNĄ!
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie jest placówką publiczną i udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i zawodoznawczej. Swoje usługi świadczy dzieciom i młodzieży uczącej się w przedszkolach, szkołach i placówkach na terenie powiatu olsztyńskiego, ich rodzicom i nauczycielom oraz dzieciom nieobjętym opieką przedszkolno-szkolną, a mieszkającym na terenie powiatu olsztyńskiego.


Dane teleadresowe:
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie
plac Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn

tel./fax:  89 527 03 46
e-mail: pppp.olsztyn@poczta.fm
www.poradnia-olsztyn.pl

 

PPP-P jest placówką publiczną i udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i zawodoznawczej. Usługi swoje świadczy dzieciom i młodzieży uczącej się w przedszkolach, szkołach i placówkach na terenie powiatu olsztyńskiego, ich rodzicom i nauczycielom oraz dzieciom nie objętym opieką przedszkolno-szkolną, a mieszkającym na terenie powiatu olsztyńskiego. Poradnia zapewnia swoim Klientom prawo do uzyskania rzetelnej i profesjonalnej pomocy, świadczonej zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a także życzliwe i podmiotowe traktowanie.

Diagnoza odbywa się codziennie oprócz sobót, niedzieli i świąt w godzinach od 8.00 do 15.00. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są po południu. Terminy spotkań można uzgadniać osobiście lub telefonicznie.
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olsztynie przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 12.00 – 15.00 po uprzednim umówieniu się w sekretariacie poradni w Olsztynie.

Pracujemy w pięciu Punktach Konsultacyjnych:

 1. Olsztyn - Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, tel. (89) 527 03 46

 2. Barczewo - ul. Północna 14, 11-010 Barczewo, tel. (89) 514 85 25

 3. Biskupiec - ul. Armii Krajowej 1B, 11-300 Biskupiec, tel.. (89) 715 21 67

 4. Dobre Miasto - ul. Olsztyńska 19, 11-040 Dobre Miasto, tel. (89) 615 19 35

 5. Olsztynek - ul. Klikowicza 4, 11-015 Olsztynek, tel. (89) 519 23 08


Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie
Organ prowadzący: Powiat Olsztyński
Przedmiot działalności: Edukacja
Dyrektor PPP-P w Olsztynie: Małgorzata Stolarska

Nasze usługi obejmują:

Badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne (indywidualne i grupowe) m.in.

 • Diagnoza predyspozycji i uzdolnień dziecka

 • Diagnoza dojrzałości szkolnej, możliwości wcześniejszego podjęcia nauki szkolnej, odroczenia obowiązku szkolnego

 • Diagnoza przyczyn odchyleń i zaburzeń rozwojowych oraz zaburzeń zachowania

 • Diagnoza przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dziecka

 • Diagnoza przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu (w tym dysortografii, dysgrafii, dysleksji)

 • Badanie predyspozycji zawodowych, zainteresowań i preferencji zawodowych

 • Diagnoza wad wymowy oraz opóźnień w rozwoju mowy


Orzekanie (na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych) i kwalifikowanie dzieci i młodzieży do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, profilaktyczno – wychowawczej i opieki.

Prowadzimy na terenie Punktu Konsultacyjnego w Olsztynku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
PPP-P w Olsztynie realizuje zadania wiodącego dla powiatu olsztyńskiego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Terapie:

 • Indywidualna i grupowa terapia logopedyczna

 • Indywidualna terapia pedagogiczna uczniów

 • Indywidualna i grupowa terapia dysortografii

 • Spotkania terapeutyczne z psychologiem dla dzieci i młodzieży

 • Indywidualna terapia funkcji wzrokowych, pamięciowych i koncentracji uwagi dzieci

 • Trening EEG Biofeedback – optymalizacja pracy mózgu (pamięci, szybkości uczenia się, koncentracji, relaksacji) w przebiegu dysleksji, ADHD, ADD, zaburzeń nerwicowych i psychosomatycznych

 • Indywidualna stymulacja słuchu metodą Johansena


Konsultacje i porady specjalistów:

 • Porady dotyczące rozwijania potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów

 • Konsultacje w zakresie problemów wychowawczych, rodzinnych

 • Porady i pomoc specjalistyczna rodzinie dziecka zagrożonego ryzykiem nieprawidłowego rozwoju (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)

 • Porady indywidualne związane z wyborem kierunku kształcenia, wyborem zawodu, planowaniem kariery zawodowej


PONADTO OFERUJEMY W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH:
Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
Warsztaty zawodoznawcze
Pogadanki z zakresu orientacji zawodowej
Spotkania z rodzicami i treningi m.in. „Szkoła dla Rodziców”, „Warsztaty dla Dobrych Rodziców”
Konsultacje z nauczycielami, wychowawcami na terenie szkoły i poradni, instruktaże, prelekcje, warsztaty
Udział w radach pedagogicznych (zgodnie z możliwościami i zgłaszanymi potrzebami)