Powiat ubiega się o dofinansowanie z programu Polski Ład

03.08.2021
Trzy wnioski o dofinansowanie na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych złożył Powiat Olsztyński. Ich łączna wartość to 95 mln złotych. Wysokość dofinansowania może wynieść nawet 95% wartości inwestycji.

- Każdy samorząd może złożyć trzy wnioski, ich nabór trwa do 15 sierpnia. My staramy się o dofinansowanie właśnie na trzy nasze projekty. Ich koszt to 95 mln złotych. Wierzę, że uzyskamy dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład i uda się zrealizować nasze plany inwestycyjne – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Pierwszy wniosek dotyczy budowy Powiatowo-Gminnego Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Gminie Dywity. Obiekt scali Samorządową Szkołę Muzyczną, Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotekę Powiatowo-Gminną, salę koncertową, galerię, sale warsztatowe i będzie pełnić funkcję tymczasowego punktu zbiorowych szczepień. Realizację inwestycji przewiduje się w formule zaprojektuj i wybuduj, a jej koszt szacuje się na kwotę 70 mln zł.

Kolejny wniosek dotyczy budowy Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku. Szacowany koszt to 20 mln zł. Inwestycja polega na budowie nowoczesnego obiektu edukacji sportowej z infrastrukturą techniczną, rewitalizacją przyległego terenu i wyposażeniem z możliwością dostosowania obiektu do uruchomienia tymczasowego powiatowego szpitala oraz tymczasowego punktu szczepień zbiorowych.

Trzecim wnioskiem na kwotę 5 mln zł jest modernizacja 4 km drogi powiatowej 1449N stanowiącej jedną z głównych arterii dojazdowych z powiatu do stolicy województwa Olsztyna wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja zakłada wykonanie robót  budowlano- montażowych polegających na wykonaniu: nakładki na istniejącej nawierzchni, odtworzenie poboczy utwardzonych, budowę zatoki autobusowej, przebudowę zjazdów indywidualnych, budowę przyjaznego dla środowiska solarnego oświetlenia ulicznego, zabezpieczenie i przebudowę kolizji z infrastrukturą istniejącą w pasie drogowym, oczyszczenie i remont przepustów oraz rowów odwadniających.

97_inwestycje-4 (002)

Tekst alternatywny grafiki: na górze herb Powiatu Olsztyńskiego. Poniżej na zielonych prostokątach na tle rozmytego widoku białe napisy: pierwszy - Inwestycje zgłoszone przez Powiat Olsztyński do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, drugi - budowa Powiatowo-Gminnego Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Gminie Dywity – wartość 70 mln zł. Trzeci - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku – wartość 20 mln zł. Czwarty - modernizacja 4 km drogi powiatowej 1449N – wartość 5 mln zł.