Polska Cyfrowa - komputery dla szkół

Polska Cyfrowa logotypy

Powiat Olsztyński realizuje Projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 zgodnie z umową z dnia 20 sierpnia 2020 r. o powierzenie grantu nr 1298/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” zawartą z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie.

Wartość całkowita Projektu zgodnie z umową: 69 999,88 zł.

Okres realizacji Projektu: od dnia 20 sierpnia 2020 r. do dnia 20 lutego 2021 r.

Poziom dofinansowania: 100%.

Cel Projektu: Zakup sprzętu komputerowego dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

W ramach Projektu Powiat Olsztyński zakupił 31 laptopów, które zostaną nieodpłatnie przekazane Szkołom, dla których Powiat jest organem prowadzącym. W kolejnym etapie szkoły przekażą w/w sprzęt uczniom w celu realizacji zajęć dydaktycznych wynikających z podstawy programowej, w formie zdalnej.

 

Szkoły biorące udział w Projekcie pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”:


  • Zespół Szkół w Biskupcu

  • Zespół Szkół w Dobrym Mieście

  • Zespół Szkół w Olsztynku

  • Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach

  • Powiatowa Szkoła Muzyczna I st. w Dywitach.