Podsumowanie XXXIII Sesji Rady Powiatu

06.04.2018
Przedwielkanocne posiedzenie XXXIII Sesji Rady Powiatu Olsztyńskiego zdominował temat sytuacji na rynku pracy.
W obszernym sprawozdaniu dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego Krystyna Dudzińska potwierdziła, że w porównaniu do roku poprzedniego bezrobocie w powiecie olsztyńskim spadło.
Poprzez aktywne programy zatrudnienia i formy aktywizacji zawodowej jak np. szkolenia (głównie indywidualne) czy subsydiowane oferty pracy działania powiatowego Urzędu Pracy przyczyniły się do złagodzenia skutków bezrobocia wskutek wejścia lub powrotu na rynek pracy osób bezrobotnych, jednocześnie przyczyniając się do powstania nowych i utrzymania istniejących miejsc pracy.

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego skupił się również na aktywizacji zawodowej osób o szczególnej sytuacji na rynku pracy i podejmował inicjatywy zapobiegające wykluczeniu społecznemu poszczególnych grup społeczeństwa. Wykluczeniem dotknięte są m.in. osoby znajdujące się w tzw. trzecim profilu pomocy. - Na dzień dzisiejszy 40% osób zarejestrowanych w Urzędzie ma trzeci profil pomocy. Taki profil oznacza, że takiego klienta nie mogę skierować do pracy, na zwykłą ofertę pracy, nie mogę objąć aktywizacją w postaci stażu, nawet nie mogę skierować go na prace społecznie użyteczne. Są to osoby oddalone od rynku pracy - mówi Krystyna Dudzińska.  Trzeci profil obejmuje przede wszystkim osoby oczekujące na świadczenia emerytalne, będące w trakcie diagnostyki medycznej, pozostające w domu po urodzeniu dziecka, nie posiadające dojazdu do pracy, osoby bez kwalifikacji, uzależnione od alkoholu czy narkotyków, z zobowiązaniami komorniczymi, po pobycie w zakładach karnych bądź z wyrokiem.
Barometr zawodów na 2018 rok ukazuje co prawda możliwość podjęcia pracy w wielu zawodach deficytowych, w których na chwilę obecną poszukiwani są wykwalifikowani pracownicy. Mimo to trudno jest zachęcić (zwłaszcza młodych) ludzi, aby podjęli wykształcenie w zawodach, na które obecnie jest największe zapotrzebowanie.

W ogólnym podsumowaniu stopa bezrobocia na dzień 31.12.2017 r. wynosiła w powiecie olsztyńskim 13,4% (w województwie 11,7%, w kraju 6,6%). Jest to wynik niższy o 2,2 punktu procentowego niż w roku poprzednim. Za wskaźniki uzyskane przez powiatowy Urząd Pracy w roku 2017 Urząd otrzymał nagrodę od Ministerstwa Pracy, co stanowiło bardzo miłe wyróżnienie i jednoczesną zachętę do dalszego zaangażowania w tym zakresie.


W ramach dalszych obrad Rada Powiatu przyjęła uchwałę odnośnie realizacji budżetu Powiatu na rok 2018 ze zmniejszonym deficytem oraz uchwałę odnośnie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2034, podyktowanej zmianą budżetu na rok 2018.

Radni wprowadzili też praktyczne ułatwienia dla mieszkańców powiatu, którzy będą mogli opłacać podatki w urzędzie również za pomocą karty płatniczej.

Pozostałe uchwały dotyczyły m.in. powierzenia gminie Biskupiec wykonania utwardzonego pobocza w pasie drogowym drogi powiatowej Nr. 1458N w miejscowości Rasząg, wyrażenia zgody na zmianę celu darowizny nieruchomości położonych w obrębie 3 miasta Biskupiec na cel publiczny budowy i utrzymania dróg publicznych oraz spraw statutowych Szpitala Powiatowego w Biskupcu i ZZOZ w Dobrym Mieście.
Sesję zakończyły uroczyste życzenia wielkanocne.