Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Powiatu Olsztyńskiego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023.

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Powiatu Olsztyńskiego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023.

W ramach konkursu przewidziane zostały następujące rodzaje zadań oraz wysokość dotacji na wsparcie ich realizacji:

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

  • Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego;

Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania publicznego: 5 000 zł.

Treść ogłoszenia, szczegółowe informacje dotyczące udziału w Otwartym Konkursie Ofert oraz niezbędne formularze (oferta realizacji zadania publiczego, sprawozdanie z realizacji zadania) w załączeniu do niniejszej informacji.