Otwarty Konkurs Ofert dla NGO

10.01.2018

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na wsparcie projektów realizowanych przy współpracy i na rzecz mieszkańców powiatu samorząd przeznaczył kwotę 149 tys. zł.

 

 

Środki zostaną rozdzielone na zadania:

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - 5 tys. zł

2. Ochrona i promocja zdrowia – 3 tys. zł

3. Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami - 8 tys. zł

4. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie - 48 tys. zł

5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 65 tys. zł

6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 10 tys. zł

7. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - 8 tys. zł

8. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - 2 tys. zł

Najważniejszym warunkiem stawianym oferentom jest realizacja zadania w 2018 roku, w przeważającej części na terenie powiatu olsztyńskiego. Szczegóły konkursu - w załącznikach.

Oferty można składać do 2 lutego 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn w sekretariacie Starosty Olsztyńskiego (II piętro, pokój 207).

Otwarty Konkurs Ofert 2018_Ogłoszenie

Oferta realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego