Otwarty Konkurs Ofert dla NGO

26.10.2021

Zarząd Powiatu w Olsztynie  ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2022.

Termin i miejsce realizacji zadania

    • Termin realizacji zadania: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
    • Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania. Wszystkie dokumenty księgowe muszą zostać wystawione do dnia zakończenia zadania.

 

Miejsce realizacji zadania:

    • Punkt w Barczewie,
    • Punkt w Olsztynku,
    • Punkt w Stawigudzie.Adresaci konkursu

O powierzenie prowadzenia punktu na obszarze danego województwa może ubiegać się organizacja pozarządowa, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Olsztynie - Otwarty Konkurs Ofert NPP i NPO 2022

Oferta realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego